Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2089/SGA, 5 augustus 2010, schorsing
Uitspraakdatum:05-08-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/2089/SGA

Betreft: [klager] datum: 5 augustus 2009

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. A.G. van der Plas, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Zoetermeer.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde locatie van 31 juli 2009, inhoudende het voor een periode van drie maanden weigeren van de
gelegenheid tot het voeren van zelfstandige telefonische contacten, ingaande op 3 augustus 2009 en eindigend op 3 november 2009. De beslissing is opgelegd omdat verzoeker staat vermeld op de lijst gedetineerden met een
vlucht-/maatschappelijk risico (lijst GVM) met het profiel hoog.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 28 juli 2009 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 30 juli 2009 en 4 augustus 2009.

Bij tussenbeslissing van 31 juli 2009 heeft de voorzitter de behandeling van het schorsingsverzoek aangehouden tot het moment waarop de bestreden beslissing daadwerkelijk ten uitvoer wordt gelegd.

1. De beoordeling
Op grond van het bepaalde in artikel 39, derde lid, van de Pbw, kan de directeur de gelegenheid tot het voeren van een bepaald telefoongesprek of bepaalde telefoongesprekken weigeren of binnen de daarvoor bestemde tijd beëindigen, indien dit
noodzakelijk is met het oog op een belang als bedoeld in artikel 36, vierde lid. Die beslissing geldt voor ten hoogste drie maanden.
Het betreft hier een discretionaire bevoegdheid van de directeur. Alvorens de directeur zijn beslissing neemt dient hij een belangenafweging te maken. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter blijkt niet dat de directeur die afweging in dit geval
heeft gemaakt. De enkele verwijzing naar de circulaire met betrekking tot het beleid gedetineerden met
vlucht-/maatschappelijk risico (d.d. 31 januari 2008, nr. 5522999/07/DJI) voltstaat niet. In de bijlage I bij deze circulaire staat weliswaar vermeld dat gedetineerden met het profiel Hoog geen zelfstandige telefoongesprekken zonder toezicht mogen
voeren, maar dat ontslaat de directeur, naar het voorlopig oordeel van de voorzitter, niet van zijn wettelijke verplichting zelf een belangenafweging te maken.

Gelet op het vorenstaande zijn er termen aanwezig voor toewijzing van het verzoek, nu de beslissing van de directeur niet voldoet aan de wettelijke vereisten als bepaald in artikel 39, derde lid, Pbw.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang.

Aldus gegeven door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 5 augustus 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven