Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2010/SGA, 24 juli 2010, schorsing
Uitspraakdatum:24-07-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2010/SGA

betreft: [klager] datum: 24 juli 2009

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

de directeur van de locatie Zoetermeer, verder verzoeker te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 70, tweede lid, Pbw, van de tenuitvoerlegging van een uitspraak d.d. 20 juli 2009 van de beklagcommissie bij voormelde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager.

Het beklag betreft de omstandigheid dat verzoeker, wanneer er geen werk is, toch naar de arbeidszaal moet om aldaar te mogen recreëren.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en geen termen aanwezig geacht voor compensatie.

De voorzitter heeft kennisgenomen van bedoelde uitspraak van de beklagcommissie en de onderliggende stukken, het tegen de onderhavige uitspraak ingediende beroepschrift, alsook van de schriftelijke reactie van klager op het schorsingsverzoek.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is de aan de orde zijnde problematiek zodanig, dat deze een toewijzing van het verzoek rechtvaardigt. De uitspraak van de beklagcommissie heeft immers tot gevolg dat de directeur organisatorische
aanpassingen
moet doen om gevolg te geven aan die uitspraak. Indien de voorzitter het verzoek van de directeur zou afwijzen en de beroepscommissie vervolgens – naar aanleiding van de beoordeling van het beklag – dat beklag alsnog ongegrond zou verklaren, zou
andermaal een organisatorische aanpassing plaats moeten vinden. Het is de voorzitter ambtshalve bekend dat dit soort veranderingen onrust veroorzaken binnen de inrichting en dat die veranderingen daarom zo beperkt als mogelijk moeten worden gehouden.
De
voorzitter zal daarom het verzoek van de directeur toewijzen en de tenuitvoerlegging van de beslissing beklagcommissie met onmiddellijke ingang schorsen totdat de beroepscommissie op het beroep zal hebben beslist.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van de beklagcommissie met onmiddellijke ingang tot het moment waarop op het beroep zal zijn beslist.

Aldus gegeven door mr. J. Lamens, voorzitter in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 24 juli 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven