Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2837/SGA, 19 oktober 2009, schorsing
Uitspraakdatum:19-10-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/2837/SGA

Betreft: [klager] datum: 19 oktober 2009

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. M.L. van Gaalen, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Westlinge te Heerhugowaard.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) Het Keern te Hoorn van 7 oktober 2009, inhoudende
de
oplegging van een maatregel van plaatsing in de b.b.i. van de locatie Westlinge voor de duur van veertien dagen, ingaande op 7 oktober 2009 om 13.00 uur en eindigend op 21 oktober 2009 om 11.00 uur, wegens het weigeren om deel te nemen aan de arbeid.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 12 oktober 2009 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 16 oktober 2009.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Door en namens verzoeker is aangevoerd dat de directeur ten onrechte aangeeft dat verzoeker werk heeft geweigerd. Verzoeker is gemotiveerd om deel te nemen aan de arbeid en wil, als hij weer gezond is, de arbeid hervatten. In de ogen van verzoeker is
dit geen reden om hem in afzondering te plaatsen. Verzoeker is overigens van mening dat werkweigering niet kan leiden tot de oplegging van de ordemaatregel van afzondering.

De directeur heeft onder meer het volgende naar voren gebracht. Verzoeker was niet gemotiveerd voor deelname aan de arbeid. Hij heeft aangegeven niet te willen werken. Dit is in strijd met de in de inrichting geldende huisregels. Verzoeker is
voorgedragen voor herselectie. In afwachting van de beslissing van de selectiefunctionaris is hij in de b.b.i. Westlinge geplaatst. Hij is niet in afzondering geplaatst. Verzoeker is inmiddels geselecteerd voor overplaatsing naar de gevangenis van de
PI
Schutterswei te Alkmaar.

2. De beoordeling
Uit de inlichtingen van de directeur blijkt dat verzoeker in afwachting van overplaatsing is geplaatst in de b.b.i. van de locatie Westlinge. Daarbij is de directeur voorbijgegaan aan het bepaalde in artikel 15, derde lid, van de Pbw, in welk artikel
aan de selectiefunctionaris de exclusieve bevoegdheid wordt toegekend ten aanzien van de (over)plaatsing van gedetineerden. De directeur kan enkel tot een externe tenuitvoerlegging overgaan in het geval van een ordemaatregel van plaatsing in
afzondering
of bij een disciplinaire straf van opsluiting. Daarvan is hier geen sprake.

Het vorenstaande maakt dat de bestreden beslissing van de directeur is genomen in strijd met het daaromtrent in de wet is bepaalde. Het verzoek komt voor toewijzing in aanmerking. De tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing zal worden geschorst.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang.

Aldus gegeven door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 19 oktober 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven