Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2523/GA, 8 januari 2010, beroep
Uitspraakdatum:08-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2523/GA

betreft: [klager] datum: 8 januari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 2 september 2009 van de beklagcommissie bij de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van vier dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel zonder televisie, wegens een door klager ontstaan incident op de afdeling, waar fysiek geweld mee gepaard ging. Daarnaast is klager
teruggeplaatst naar de inkomstenafdeling.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager heeft vier dagen straf zonder televisie opgelegd gekregen en hij is teruggeplaatst naar de inkomstenafdeling. Op de inkomstenafdeling kreeg klager
ook nog eens een extra sanctiemaatregel opgelegd waar hij het niet mee eens is. Dit staat niet in de strafbeschikking of in het strafrapport vermeld.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klager heeft een disciplinaire straf van vier dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel zonder televisie opgelegd gekregen en is teruggeplaatst naar de inkomstenafdeling. Dit zijn beslissingen die klager individueel betreffen en
door of namens de directeur zijn genomen als bedoeld in artikel 60 Pbw. Klager had derhalve ontvankelijk in zijn beklag moeten worden verklaard. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog ontvangen in het
beklag.

In de huisregels staat vermeld dat een gedetineerde kan worden teruggeplaatst naar de inkomstenafdeling. Daarbij staat bovendien vermeld dat de gedetineerde de door hem opgebouwde rechten van een andere afdeling verliest.
De directeur heeft klager een disciplinaire straf opgelegd en daarnaast beslist tot terugplaatsing van klager naar de inkomstenafdeling. Dit is geen extra straf, maar werd gezien klagers negatieve gedrag noodzakelijk geacht in verband met de rust, orde
en veiligheid binnen de inrichting. De directeur bepaalt op grond van artikel 16, eerste lid, Pbw de wijze van onderbrenging van de gedetineerden. Het voorschrift van artikel 58 Pbw is niet van toepassing bij een beslissing tot interne overplaatsing.
Gelet op de voorhanden rapportage kon de directeur in redelijkheid de onderhavige beslissingen nemen. Het beklag zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 8 januari 2010

secretaris voorzitter

Naar boven