Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3268/GB, 20 januari 2010, beroep
Uitspraakdatum:20-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/3268/GB

Betreft: [klager] datum: 20 januari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.L.J. Jansen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 november 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Zwolle ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 3 juli 2009 gedetineerd. Hij verbleef in het h.v.b. De Schie te Rotterdam. Op 16 november 2009 is hij geplaatst in de gevangenis voor mannen Zwolle, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is door de rechtbank ’s-Gravenhage veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijftien jaar (met aftrek voorarrest). Klager is hiertegen in hoger beroep gegaan. Deze zaak loopt nog. Klager is vanuit het h.v.b. De Schie overgeplaatst
naar de gevangenis voor mannen Zwolle. Klagers voorkeur ging uit naar de gevangenis Veenhuizen omdat in de gevangenis Veenhuizen meer langgestraften verblijven. Inmiddels bevindt klager zich in de gevangenis voor mannen Zwolle op een afdeling voor
kortgestraften. De reden om klager daar te plaatsen is volgens de selectiefunctionaris uitsluitend gelegen in de beschikbare celcapaciteit in de gevangenis voor mannen Zwolle. Het is voor klager psychisch zwaar om op een afdeling voor kortgestraften te
verblijven, waar niet alleen telkens nieuwe mensen binnenkomen maar vooral ook telkens mensen weggaan. De selectiefunctionaris had het persoonlijke belang van klager zwaarder moeten laten wegen dan het belang van het zo efficiënt mogelijk benutten van
de landelijke detentiecapaciteit. Klager wil graag in de gevangenis Veenhuizen of de gevangenis/ISD Zutphen worden geplaatst dan wel een andere inrichting die is toegesneden op zijn detentiesituatie. In de gevangenis Veenhuizen en in de gevangenis/ISD
Zutphen verblijft een groot aantal langgestraften. In een nadere toelichting op het beroep geeft klager aan dat het in strijd is met de Pbw om bij het selecteren van gedetineerden geen rekening te houden met de strafduur. Het doel van strafoplegging is
naast vergelding en generale preventie nog altijd resocialisering. De beslissing van de selectiefunctionaris is onjuist en dient daarom te worden vernietigd. Klagers hoger beroep wordt inmiddels inhoudelijk behandeld. Klager heeft te kennen gegeven dat
hij voorkeur heeft tijdens de afdoening van het hoger beroep in Zwolle te verblijven.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Uit de door het h.v.b. De Schie aangeleverde informatie blijkt dat klager in deze inrichting alleen bezoek heeft ontvangen van zijn advocaat. Gelet op de wachtlijsten heeft de selectiefunctionaris klager geselecteerd voor de gevangenis voor mannen
Zwolle. In de meeste gesloten inrichtingen zijn geen bezoekmomenten in het weekend. Dit is dus een algemeen probleem en in die zin inherent aan detentie. De gevangenis Veenhuizen heeft een wachtlijst en in de gevangenis Zwolle is er beschikbare
celcapaciteit. Bij plaatsing van gedetineerden wordt geen onderscheid gemaakt tussen kortgestraften en langgestraften.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis voor mannen Zwolle is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Eén van de uitgangspunten bij de plaatsing van gedetineerden is voor de selectiefunctionaris een goede benutting van de beschikbare celcapaciteit in de verschillende inrichtingen. Naar het oordeel van de beroepscommissie heeft de
selectiefunctionaris in dit geval dat hiervoor genoemde uitgangspunt zwaarder mogen laten wegen dan de door klager aangevoerde persoonlijke belangen. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij
afweging
van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat klager heeft te kennen gegeven dat hij voorkeur heeft tijdens de afdoening van het hoger beroep in Zwolle te verblijven.
Gelet op het vorenstaande zal het beroep ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter , voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 20 januari 2010

secretaris voorzitter

Naar boven