Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3026/GB, 18 januari 2010, beroep
Uitspraakdatum:18-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/3026/GB

Betreft: [klager] datum: 18 januari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.A. Holleeder, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 29 oktober 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 24 juni 2009 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Over Amstel te Amsterdam. Op 14 oktober 2009 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. Lelystad.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De beslissing is niet onderbouwd met concrete op de persoon toegesneden feiten en omstandigheden, die de overplaatsing jegens hem rechtvaardigen. Voor het overige handhaaft de raadsvrouw haar in het bezwaarschrift aangevoerde gronden.
Namens klager wordt verzocht om gegrondverklaring van het beroep, vernietiging van de bestreden beslissing, terugplaatsing naar het h.v.b. Over Amstel te Amsterdam en compensatie.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft in een groep van 37 gedetineerden op 10 oktober 2009 deelgenomen aan een opstand. Gezien de grote dreiging die er van de groep uitging, is het landelijke bijstandsteam (LBT) ingezet om de opstand te beëindigen. Daarna is besloten alle
betrokkenen, ongeacht de rol die is vervuld, over te plaatsen. Bij dit soort calamiteiten is het van belang dat de orde en veiligheid zo snel mogelijk wordt hersteld aangezien er ook een partij is die er niet bij betrokken is en deze moet ongestoord de
detentie kunnen hervatten. Daarom is ervoor gekozen alle 37 gedetineerden over te plaatsen. Wat klager heeft gezegd of geroepen valt niet te achterhalen, zijn deelname wel. En daarop is hij overgeplaatst.

4. De beoordeling
Op 10 oktober 2009 is een groep gedetineerden betrokken geweest bij een opstand waar een dermate grote dreiging vanuit ging dat het LBT ingezet diende te worden. Vanwege betrokkenheid én om de orde en veiligheid van de inrichting te herstellen en de
rest van de gedetineerden in staat te stellen hun detentie ongestoord te hervatten, is besloten tot overplaatsing van de betreffende groep gedetineerden.
Het precieze aandeel van klager in woord en daad acht de beroepscommissie van ondergeschikte betekenis nu voldoende vast staat dat klager op 10 oktober 2009 betrokken is geweest bij de opstand. Klager behoorde immers bij de groep die weigerde de
luchtplaats te verlaten. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 18 januari 2010

secretaris voorzitter

Naar boven