Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2689/GA, 15 oktober 2010, beroep
Uitspraakdatum:15-10-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2689/GA

betreft: [klager] datum: 15 januari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 24 augustus 2009 van de beklagcommissie bij de gevangenis Alphen a/d Rijn,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde gevangenis in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de regeling voor plaatsing in een meerpersoonscel (MPC).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep - zakelijk weergegeven - als volgt toegelicht.
Klager staat inmiddels op de vijfde plaats voor MPC-plaatsing. Hij vindt dat zijn recht wordt geschonden. In de huisregels staat geen antwoord op de vraag waarom je, na een eerdere MPC-plaatsing, binnen vier soms drie maanden weer aan de beurt komt. De
inrichting heeft een probleem met meerpersoonscellen, dat is mondeling gezegd door de directie, maar klager vindt dat niet in de stukken terug.
Klager heeft zich goed gehouden tijdens zijn verblijf in de MPC, maar is bezweken aan een maagbuikvliesontsteking die hem zijn gezondheid heeft gekost. De dokter heeft geconstateerd dat deze ontsteking het gevolg is van opkroppingen die geen uitweg
vinden en waar klager mee zat. Klager heeft een en ander aan de psycholoog uitgelegd. Hij moest alles op papier zetten, maar heeft nog niks van haar gehoord.
De helft of meer van de personen op de afdeling is MPC-ongeschikt. Ieder komt na een periode in de MPC weer onder op de lijst voor een nieuwe plaatsing en zo gaat dat maar door. Klager heeft aangegeven dit niet meer aan te kunnen.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Het beklag is gericht tegen een algemene regeling. Klager had daarom niet-ontvankelijk verklaard moeten worden in zijn beklag. Mitsdien moet als volgt beslist worden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. P.C. Vegter en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 15 januari 2010

secretaris voorzitter

Naar boven