Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1815/GA, 15 januari 2010, beroep
Uitspraakdatum:15-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1815/GA

betreft: [klager] datum: 15 januari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie De Marwei te Leeuwarden,

gericht tegen een uitspraak van 26 juni 2009 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 18 december 2009, gehouden in de locatie De Marwei, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. M. van Stratum, en [...], unit-directeur bij voormelde locatie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft toezichtmaatregelen, opgelegd op 19 januari 2009, naar aanleiding van klagers status ‘hoog’ op de lijst gedetineerden met een vlucht-/maatschappelijk risico (GVM lijst).

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft het beroep als volgt toegelicht.
Het beroep van de directeur ziet op het feit dat de beklagcommissie klager ontvankelijk heeft geacht in zijn beklag. De directeur zou van de beroepscommissie graag willen horen wat de beklagtermijnen zijn in gevallen als deze, waarbij sprake is van
doorlopende maatregelen. Het beroep richt zich daarmee uitsluitend tegen de beslissing van de beklagcommissie inzake de ontvankelijkheid van het beklag.

Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Ten aanzien van het beroep van de directeur is klager van mening dat dit een gepasseerd station is. Indien de directeur van mening was dat klager niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard in zijn beklag, had hij dit bij de beklagcommissie moeten
aankaarten. Dat heeft hij toen niet gedaan. Het beroep moet daarom ongegrond worden verklaard.

De beoordeling
Aan klager zijn op 19 januari 2009 door de directeur een aantal toezichtmaatregelen opgelegd voor de duur van (maximaal) één jaar, waarbij is bepaald dat deze maatregelen van toepassing blijven zolang klager de status ‘hoog’ heeft op de GVM-lijst. Het
betreft daarbij ingrijpende maatregelen die herhaalde diepgaande inbreuken opleveren op klagers persoonlijke levenssfeer. Over de toepassing van dergelijke maatregelen moeten gelet op het wettelijke systeem telkens afzonderlijke beslissingen worden
genomen. Tegen dergelijke beslissingen staat steeds (afzonderlijk) beklag open. Het beroep van de directeur moet daarom, nu het enkel is gericht tegen de ontvankelijkheid van het beklag, ongegrond worden verklaard.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie, voor zover het beroep van de directeur zich daartegen richt.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. H. Heijs en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 15 januari 2010

secretaris voorzitter

Naar boven