Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2831/GA, 15 januari 2010, beroep
Uitspraakdatum:15-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2831/GA

betreft: [klager] datum: 15 januari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de gevangenis De Marwei te Leeuwarden,

gericht tegen een uitspraak van 2 oktober 2009 van de beklagcommissie bij voormelde gevangenis, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 18 december 2009, gehouden in de locatie De Marwei, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur bij voormelde locatie.
Klagers raadsman, mr. T. Bruinsma, heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om ter zitting van de beroepscommissie zijn standpunt kenbaar te maken.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afwijzing van een verzoek om meer uren onderwijs in het computerlokaal van de gevangenis.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard met vernietiging van de bestreden beslissing van de directeur en opdracht aan de directeur tot het nemen van een nieuwe beslissing, een en ander op de gronden als in de aangehechte uitspraak
weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De directeur heeft om principiële redenen beroep ingesteld. De inrichting wil graag onderwijs kunnen aanbieden, maar er zijn onvoldoende mogelijkheden. Helaas is het niet mogelijk het aanbod uit te breiden. Klager krijgt momenteel al meer onderwijs
aangeboden dan andere in de inrichting verblijvende gedetineerden. De inrichting wil geen precedent scheppen door klager meer mogelijkheden te geven. Dan zouden andere gedetineerden die mogelijkheid ook moeten krijgen en dat is niet mogelijk. Daarnaast
is het zo dat er onvoldoende ruimte is om hem meer onderwijs aan te bieden. Daarvoor zijn onvoldoende toezichtmogelijkheden en ook zijn er onvoldoende computers om klager steeds in staat te stellen daar gebruik van te maken. Dat heeft mede te maken met
de versobering van de onderwijsvoorzieningen zoals die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. De inrichting is voornemens de onderwijsmogelijkheden voor de gedetineerden uit te breiden. Financieel is dat mogelijk. Naar aanleiding van de uitspraak van
de beklagcommissie heeft de directeur een nieuwe beslissing genomen. Die houdt in dat klager niet meer onderwijsfaciliteiten worden geboden dan voorheen.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Omdat klager in de afgelopen periode op de wachtlijst stond voor de arbeid, is hem de dubbele tijd voor recreatie en/of onderwijs aangeboden. Omdat klager inmiddels niet meer op die wachtlijst staat, is die tijd gehalveerd. Klager weet uit eigen
ervaring dat de inrichting over meer computers beschikt dan er belangstellende gedetineerden zijn. Klager gelooft daarom niet dat een uitbreiding van de onderwijstijd in zijn geval een precedentwerking heeft. Klager heeft een groot belang bij het extra
mogen werken met de computer. In het kader van zijn opleiding – Webdesign - moet hij zijn computervaardigheden vergroten. Klager volgt die opleiding om na detentie in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Klager heeft eigenlijk geen vooropleidingen
en hij is van mening dat de inrichting hem bij een zinvolle terugkeer in de maatschappij moet helpen door hem in de gelegenheid te stellen iets aan zijn onderwijsachterstand te doen. Klager wordt daarin overigens ondersteund door de docent van de
inrichting. Klager is overigens bereid om eventuele kosten voor het onderwijs zelf te dragen. Klager zou overigens het liefst een eigen computer willen hebben in zijn verblijfsruimte. Hij weet dat er enkele gedetineerden zijn die de beschikking hebben
over een computer.

3. De beoordeling
Onvoldoende aannemelijk is geworden dat aan klager géén uitbreiding van het aantal uren (computer)onderwijs kan worden aangeboden. Doel van de detentie is (onder meer) de gedetineerde voor te bereiden op een verantwoorde terugkeer in de maatschappij.
Klager heeft gemotiveerd aangegeven waarom het onderwijs dat hij volgt (een cursus Webpage design) voor hem van belang is bij die verantwoorde terugkeer terwijl onweersproken is dat klager zich op een goede wijze inspant om die cursus naar behoren te
volgen. Daarnaast is onvoldoende aannemelijk geworden dat er onvoldoende onderwijsfaciliteiten in de inrichting voorhanden zouden zijn om klager in staat te stellen dat onderwijs te volgen. Het voorgaande maakt dat de directeur bij het nemen van zijn
beslissing een onvoldoende belangenafweging heeft gemaakt. Naar het oordeel van de beroepscommissie had die belangenafweging in dit geval immers moeten leiden tot een toewijzing van het verzoek om meer onderwijsfaciliteiten. De beroepscommissie zal
daarom het beroep van de directeur ongegrond verklaren. Zij zal de beslissing van de beklagcommissie bevestigen met uitzondering van de opdracht aan de directeur om een nieuwe beslissing te nemen. Zij zal in plaats daarvan haar eigen beslissing in
plaats stellen van de beslissing van de directeur. Uit het voorgaande vloeit voort dat de beslissing van de directeur die is genomen naar aanleiding van de uitspraak van de beklagcommissie hiermee is vervallen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover deze de gegrondverklaring van het beklag betreft. Zij vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daarin is bepaald dat de
directeur een nieuwe beslissing diende te nemen.
Zij bepaalt dat haar uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing in die zin dat aan klager met ingang van twee weken na dagtekening van deze beslissing twee uren per week extra onderwijsfaciliteiten zullen worden geboden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. H. Heijs en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 15 januari 2010

secretaris voorzitter

Naar boven