Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3380/SGA, 15 januari 2010, schorsing
Uitspraakdatum:15-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/3380/SGA

Betreft: [klager] datum: 7 december 2009

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. C.J.M. Jansen, namens

[...], verder verzoekster te noemen, verblijvende in de locatie Ter Peel te Sevenum.

Verzoekster vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voornoemde locatie d.d. 30 november 2009, inhoudende een ordemaatregel van plaatsing in
afzondering.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 3 december 2009 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 4 december 2009.

1. De standpunten van verzoekster en van de directeur
Namens verzoekster is aangevoerd dat zij onterecht in afzondering is geplaatst. De bestreden beslissing is onrechtmatig dan wel nietig omdat hieruit niet kan worden afgeleid wie de beslissing heeft genomen. Het mislukken van de electronische detentie
kan verzoekster niet worden toegerekend. Verzoekster is op 29 november 2009 samen met haar dochtertje door haar echtgenoot op straat gezet na forse relatieproblemen. De baby van verzoekster is zes maanden oud en verzoekster is verder 12 weken zwanger.
Verzoekster heeft direct telefonisch contact opgenomen met een van de casemanagers/begeleiders. De begeleider gaf aan dat het goed was dat zij had gebeld. Zij moest die middag terugbellen voor een nieuw adres. Toen zij echter terugbelde werd haar te
verstaan gegeven dat zij zich moest melden in de p.i. Roermond. Zij heeft zich keurig gemeld. Daarna kreeg zij te horen dat zij en haar dochtertje in hechtenis worden gezet.
Tijdens de electronische detentie heeft verzoekster zich goed aan haar afspraken gehouden. Zij heeft nooit een waarschuwing gehad. Het dochtertje is ziek en verzoekster voelt zich misselijk en ziek in verband met de zwangerschap. Gelet op de
persoonlijke omstandigheden en de meewerkende houding van verzoekster is de beslissing disporportioneel.
Verzoekster kan met haar kind de komende maanden bij haar moeder verblijven. Ook zou zij terecht kunnen bij haar broer. De einddatum van verzoekster is op 18 december 2009.

De directeur heeft onder meer het volgende naar voren gebracht. Verzoekster kwam in aanmerking voor electronische detentie en verbleef thuis. Zij gaf aan dat zij is weggevlucht uit huis en dat terugkeer niet mogelijk was. Zij zou door haar man bedreigd
worden. Dit voorval is gemeld aan de selectiefunctionaris, die bevoegd is verzoekster te (her)plaatsen. In afwachting van een herselectie is verzoekster met haar baby geplaatst in de locatie Ter Peel. Verzoekster gaf aan dat deze baby niet bij haar
echtgenoot, moeder of zus ondergebracht mocht worden. De plaatsing is een beslissing van de selectiefunctionaris.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar
het
oordeel van de voorzitter is dat het geval. Uit de schriftelijke mededeling van 30 november 2009 komt naar voren dat verzoekster in afzondering is geplaatst. Dit is een beslissing van de directeur. Nog daargelaten dat gesteld noch gebleken is op welke
grond tot een plaatsing in afzondering is besloten, blijkt uit de schriftelijke mededeling van de afzonderingsmaatregel niet dat verzoekster vooraf is gehoord. Evenmin wordt de duur van de afzondering aangegeven. Het verzoek zal daarom worden
toegewezen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de directeur.

Aldus gegeven door mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, in tegenwoordigheid van R. Kokee,
secretaris, op 7 december 2009

secretaris voorzitter

Naar boven