Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3221/GB, 15 januari 2010, beroep
Uitspraakdatum:15-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/3221/GB

Betreft: [klager] datum: 15 januari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 november 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis Nieuwegein afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 8 augustus 2007 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis Tilburg. Op 17 december 2009 is hij overgeplaatst naar de gevangenis in Krimpen aan den IJssel.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Vanwege de sluiting van de gevangenis Tilburg heeft klager verzocht om overplaatsing naar de gevangenis Nieuwegein omdat zijn bezoek, familie, afkomstig is uit Brabant. Als klager niet in de gevangenis Nieuwegein geplaatst kan worden dan heeft hij als
tweede keuze de gevangenis/ISD Roermond.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager ontvangt wekelijks bezoek van familie en vrienden. Zijn verzoek om overplaatsing is afgewezen omdat klager de noodzaak van zijn verzoek onvoldoende heeft onderbouwd met bijvoorbeeld een medische verklaring. Daarnaast wordt de gevangenis Tilburg
op korte termijn gesloten en zal klager op grond daarvan overgeplaatst worden. Op dat moment bestaat de mogelijkheid om een voorkeur aan te geven en zal indien de capaciteit dit toelaat hiermee rekening gehouden worden.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat klager, vooruitlopend op
de sluiting van de gevangenis Tilburg, heeft aangegeven overgeplaatst te willen worden naar de gevangenis Nieuwegein dan wel, als tweede voorkeur, Roermond. Uit de reactie van de selectiefunctionaris blijkt niet dat hiermee rekening is gehouden.
Evenmin
zijn er argumenten aangevoerd die de inwilliging van klagers verzoek in de weg staan.
Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de uitspraak.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 15 januari 2010

secretaris voorzitter

Naar boven