Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2433/GM, 14 januari 2010, beroep
Uitspraakdatum:14-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2433/GM

betreft: [klager] datum: 14 januari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de locatie De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 17 augustus 2009 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Het beroep is behandeld ter zitting van de beroepscommissie van 10 december 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam.

Klager en de inrichtingsarts bij de locatie De Geerhorst zijn zoals bericht niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur, betreft het niet laten opereren van klagers neus.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft zijn klacht als volgt toegelicht. Zijn neus is gebroken geweest, waardoor hij moeilijk tot niet kan ademen door zijn neus. De inrichtingsarts werkt niet mee aan een eventuele ziekenhuisbehandeling.

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen.
Op 6 januari 2009 zou de KNO-arts hebben aangegeven dat een operatie niet nodig is, maar dit is niet schriftelijk bevestigd. Op 9 september 2009 is klager opnieuw naar een KNO-arts geweest die heeft aangegeven geen aanleiding te zien om klager op korte
termijn te opereren. Klager is een neusspray geadviseerd.

3. De beoordeling
Uit de stukken en met name klagers medische gegevens volgt dat klager tweemaal is verwezen naar een KNO-arts en dat beide keren door de specialist is geconcludeerd dat er geen indicatie was om klager aan zijn neus te opereren. Klager is voor zijn
klachten een neusspray voorgeschreven.
De beroepscommissie is het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve ongegrond
worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, drs. J.G.J. de Boer en drs. J.H.A.M.C. Schoenmaeckers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 14 januari 2010

secretaris voorzitter

Naar boven