Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3226/GB, 14 januari 2010, beroep
Uitspraakdatum:14-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/3226/GB

Betreft: [klager] datum: 14 januari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.P. Visser, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 november 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een gevangenis afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 20 februari 2009 gedetineerd. Hij verblijft in het huis van bewaring Zoetermeer.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is in eerste aanleg veroordeeld en is in afwachting van zijn hoger beroep. Hij meent dat alhoewel hem in eerste aanleg een ISD-maatregel is opgelegd, het nog maar de vraag is of dit in hoger beroep standhoudt. Afgezien daarvan bevat de wet,
anders dan de selectiefunctionaris meent, in zijn geval geen belemmering om hem naar een normaler regime over te plaatsen dan waar hij thans verblijft. Op dit moment heeft hij een zeer beperkt dagprogramma.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klagers verzoek om te worden overgeplaatst naar een gevangenis is afgewezen omdat klagers hoger beroep tegen zijn opgelegde ISD-maatregel nog loopt. Klager kan gelet op artikel 9, tweede lid, onder b en artikel 10 Pbw niet geplaatst worden in een
gevangenis.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als veroordeelde in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Nu klagers opgelegde ISD-maatregel nog niet onherroepelijk is en hij derhalve nog niet in een gevangenis kan worden geplaatst is de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris juist.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter , voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 14 januari 2010

secretaris voorzitter

Naar boven