Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2491/GA, 4 januari 2010, beroep
Uitspraakdatum:04-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2491/GA

betreft: [klager] datum: 4 januari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 1 september 2009 van de beklagcommissie bij het detentiecentrum Alphen aan den Rijn

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 27 november 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn van het detentiecentrum Alphen aan den Rijn gehoord [A], plaatsvervangend locatiedirecteur en [B]coördinator beklagzaken. Klagers woon-
of verblijfplaats is niet bekend.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een strafcel, wegens een vechtpartij met een medegedetineerde.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt schriftelijk toegelicht. Op grond van artikel 5, vierde lid, van de Pbw is een beslissing tot het opleggen van een disciplinaire straf voorbehouden aan de directeur. In verband met de ingrijpendheid van de beslissing
kan de bevoegdheid tot het opleggen van een disciplinaire straf niet worden overgedragen. Klager verwijst naar de uitspraak van de beroepscommissie van 7 januari 2008 met nummer 07/2062/GA, waaruit naar voren komt dat een beperkte aanwijzing van een
afdelingshoofd als plaatsvervangend directeur met uitsluitend de bedoeling het opleggen van een disciplinaire straf niet strookt met de bedoeling van de wet. De betreffende disciplinaire straf is opgelegd door een afdelingshoofd.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De handtekening onder de schriftelijke mededeling van de disciplinaire straf is van de plaatsvervangend directeur [A]. [A] was afdelingshoofd en is
nu toegetreden tot de directie. Er is geen nieuw afdelingshoofd aangesteld. In de inrichting zijn
12 afdelingshoofden werkzaam. [A] heeft geen dagelijks contact meer met de gedetineerden.

3. De beoordeling
Door klager is als enige grond van zijn beroep aangevoerd dat [A] niet bevoegd was tot het nemen van de bestreden beslissing. Uit een door de directeur overgelegd aanwijzingsbesluit van 13 juli 2009 blijkt, dat [A] voor de periode van 1 juli 2009 tot 1
januari 2011 de waarneming van de functie van plaatsvervangend locatiedirecteur bij het detentiecentrum Alphen aan den Rijn is opgedragen. Ter zitting van de beroepscommissie is verder gebleken dat [A] niet meer de functie van afdelingshoofd uitoefent
en geen dagelijks contact heeft met de gedetineerden. Deze situatie is wezenlijk anders dan de situatie in de uitspraak van de beroepscommissie waarnaar klager in zijn beroepschrift verwijst. Het betreft hier geen aanwijzing van een afdelingshoofd als
plaatsvervangend directeur met enkel de bedoeling het opleggen van een disciplinaire straf door afdelingshoofden mogelijk te maken. Dit betekent dat de bestreden beslissing bevoegd is genomen.

Hetgeen in beroep is aangevoerd, kan derhalve naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere uitspraak leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 4 januari 2010

secretaris voorzitter

Naar boven