Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2673/GA, 4 januari 2010, beroep
Uitspraakdatum:04-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2673/GA

betreft: [klager] datum: 4 januari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 19 augustus 2009 van de beklagcommissie bij de h.v.b.-unit van de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 27 november 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, is [...], unit-directeur bij de h.v.b.-unit van de locatie Dordtse Poorten gehoord. Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was
zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt. Op 27 november 2009 heeft klagers advocaat, mr. R. Delgado telefonisch en schriftelijk verzocht om aanhouding van de behandeling van het beroep, aangezien hij geen uitnodiging voor de zitting heeft
ontvangen. Per brief van 30 november 2009 heeft klager eveneens verzocht een nieuwe datum voor een mondelinge behandeling te plannen, omdat hij niet van tevoren op de hoogte was gesteld van de zittingsdatum.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft vermissing van goederen uit de fouillering na overplaatsing.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Op het formulier van in bewaring gegeven goederen wordt standaard de reden aangegeven indien een gedetineerde weigert te tekenen voor ontvangst van
de goederen uit de fouillering. In dit geval is dit niet gebeurd. Er kan niet meer worden achterhaald wat de reden is geweest. De inrichting beschikt slechts over de op verzoek toegezonden stukken. Onduidelijk is wat er werkelijk is in- en uitgevoerd.

3. De beoordeling
Klager mist enkele spullen die in zijn fouillering in de locatie Dordtse Poorten waren opgeslagen. Uit het formulier ‘In bewaring gegeven goederen’ van 4 augustus 2008 blijkt dat klager niet voor de ontvangst van de goederen heeft willen tekenen. De
reden van de weigering wordt niet op het formulier vermeld, terwijl dat volgens de verklaring van de directeur ter zitting van de beroepscommissie wel gebruikelijk is. De beroepscommissie is van oordeel dat het op de weg van de directeur ligt om aan te
geven welke goederen zich in de fouillering van klager hebben bevonden. Nu de directeur dat ondanks de vele registratieformulieren niet kan aantonen en evenmin uit het formulier blijkt waarom klager heeft geweigerd te tekenen, dient de vermissing van
klagers goederen voor rekening en risico van de directeur te komen. Het beroep is derhalve gegrond. De beroepscommissie acht een tegemoetkoming aangewezen. Onduidelijk blijft welke goederen worden vermist zodat de waarde hiervan niet kan worden
vastgesteld. Gelet hierop stelt de beroepscommissie de tegemoetkoming naar redelijkheid en billijkheid vast op € 25,=.

Gelet op het vorenoverwogene heeft klager geen belang bij honorering van zijn verzoek om aanhouding, zodat dit wordt afgewezen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 25,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 4 januari 2010

secretaris voorzitter

Naar boven