Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1757/GBT, 24 december 2009, beroep
Uitspraakdatum:24-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/1757/GBT (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 24 december 2009

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], hierna klaagster te noemen, heeft beroep ingesteld tegen de ongegrondverklaring van haar bezwaarschrift, gericht tegen de beslissing haar te plaatsen in het huis C van de locatie Amerswiel te Heerhugowaard.

Bij uitspraak van 31 augustus 2009 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard en daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid, juncto artikel 68,
zevende lid, Pbw aan klaagster geboden is.

De selectiefunctionaris heeft bericht dat klaagster op 15 september 2009 is geselecteerd voor de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) te Amerswiel. Uit nader ingewonnen informatie blijkt dat klaagster niet is overgeplaatst naar de b.b.i., maar eerst
nadat zij op 19 november 2009 geselecteerd is voor een zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) op 20 november 2009 naar de z.b.b.i. is overgeplaatst.

Beoordeling
Gelet op de uitspraak van 31 augustus 2009 moet worden geoordeeld dat klaagster ten onrechte langere tijd niet in een b.b.i. met regimaire verloven heeft verbleven. Gelet daarop acht de beroepscommissie termen aanwezig voor een financiële
tegemoetkoming. De beroepscommissie stelt de hoogte van die tegemoetkoming vast op € 450,=.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klaagster een tegemoetkoming toekomt van
€ 450,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. I. Lispet, secretaris, op 24 december 2009 secretaris voorzitter

Naar boven