Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3032/GB, 21 december 2009, beroep
Uitspraakdatum:21-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/3032/GB

Betreft: [klager] datum: 21 december 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 oktober 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 24 november 2008 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis Nieuwegein, een normaal beveiligde inrichting waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Hetgeen over klager is geschreven is pure onzin en niet op waarheid gebaseerd. Op de afdeling waar klager verblijft zijn twee medegedetineerden ernstig mishandeld nadat men erachter kwam waarvoor zij gedetineerd zitten. Klager durfde daardoor niet over
zijn eigen delict te praten. Klager heeft hierover gesproken met de inrichtingsarts en de directeur. Er worden ook medegedetineerden afgeperst. Zelfs de bewaarders zijn niet te vertrouwen. Klager vertelt daarom niets over zichzelf. Toen klager naar de
rechtbank ging, heeft hij gelogen dat hij bij zijn vader op visite ging. Klager heeft niet gezegd dat zijn vader in een coma ligt. Dat hebben andere gedetineerden verteld. Het personeel heeft klager in het bijzijn van andere gedetineerden aangesproken
op zijn leugen. Klager heeft hierop een excuusbrief geschreven. Klager heeft zijn vader een jaar niet gezien. Klager gedraagt zich goed en wil een goede toekomst tegemoet gaan. Klager is bezig met diverse studies. Klager kan geen TR-traject volgen
zolang hij in een gesloten setting zit.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager komt onbetrouwbaar over bij het personeel en medegedetineerden. In het selectievoorstel worden duidelijke voorbeelden gegeven waardoor men hem niet meer vertrouwt. Na het uitkomen van de bedrieglijke praktijken zijn er spanningen ontstaan. De
verhoudingen zijn zodanig verstoord dat klager zich terugtrekt op de isoleercel. Klager moet voortdurend gevolgd worden om het een en ander niet te laten escaleren. Klager werkt zich door zijn manier van handelen vrij snel in de problemen en dit zal
zeker in een b.b.i. – waar controle aanzienlijk moeilijker en minder aanwezig is – tot problemen leiden. Zijn veiligheid is daar niet te garanderen. Klagers gedrag maakt hem ongeschikt voor een setting met veel (bewegings)vrijheid.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden komen naast zelfmelders voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden die een beperkt vlucht- en maatschappelijk
risico vormen, een strafrestant hebben van maximaal achttien maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

4.2. In de toelichting op dit artikel (Staatscourant 12 september 2000, nummer 176, pagina 9) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving
een belangrijke rol speelt. Indicator bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de
preventieve hechtenis, incidenteel verlof, strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en
achtergrond van het gepleegde delict en de persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.3. Uit het selectieadvies blijken bedrieglijke praktijken van klager. Klager heeft op 23 september 2009 op eigen verzoek een nacht op een afzonderingscel verbleven. Op 28 en 29 september 2009 heeft klager twee nachten vrijwillig doorgebracht op
een
afzonderingscel voor zijn veiligheid. Het vorenstaande in onderling verband en samenhang bezien leidt de beroepscommissie tot het oordeel dat de selectiefunctionaris in redelijkheid tot de bestreden beslissing heeft kunnen komen. De op de onder 3.2.
genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, dan ook niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 21 december 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven