Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2740/SGA, 15 oktober 2009, schorsing
Uitspraakdatum:15-10-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/2740/SGA

Betreft: [...] datum: 5 oktober 2009

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. J. van Wijk, namens

[...] verder verzoeker te noemen, verblijvende in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) Maashegge te Overloon.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van genoemde b.b.i. d.d. 29 september 2009, inhoudende de oplegging van een ordemaatregel van plaatsing
in afzondering in een afzonderingscel voor de duur van veertien dagen, ingaande op 29 september 2009 om 09.35 uur en eindigende op 14 oktober 2009 om 09.35 uur, met de mededeling dat verzoeker zal worden aangeboden bij de selectiefunctionaris ter
herselectie. Een en ander omdat verzoeker tijdens zijn weekendverlof in aanraking is gekomen met de politie en verdacht wordt van geweldpleging. Deze ordemaatregel is opgelegd ter voorkoming van ontvluchting.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 30 september 2009 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 1 oktober 2009.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Het schorsingsverzoek is niet toegelicht. De raadsman van klager heeft verwezen naar het door hem ingediende klaagschrift.

De directeur heeft onder meer het volgende naar voren gebracht. Verzoeker is tijdens zijn weekendverlof in aanraking gekomen met de politie. Op 26 september 2009 werd een personeelslid gebeld door de politie met de mededeling dat verzoeker zijn
ex-vriendin zou hebben lastig gevallen en vermoedelijk in het bezit zou zijn geweest van een vuurwapen. Op basis hiervan is hij verhoord en is een proces-verbaal opgemaakt. Naar aanleiding van dit voorval is verzoeker ter herselectie aangeboden bij de
selectiefunctionaris. In afwachting hiervan en ter voorkoming van onttrekking dan wel ontvluchting is verzoeker voor maximaal veertien dagen in afzondering geplaatst.

2. De beoordeling
De bestreden ordemaatregel, die is opgelegd op grond van het bepaalde in artikel 23, eerste lid, onder a en b van de Pbw heeft – volgens de schriftelijke mededeling van die beslissing – een geldigheidsduur van vijftien dagen. Dit betekent dat die
beslissing – voor zover deze de duur van veertien dagen te boven gaat – strijdig is met het bepaalde in artikel 23, tweede lid van de Pbw. Het verzoek komt daarom – voor zover de duur van de ordemaatregel langer is dan veertien dagen – voor toewijzing
in aanmerking. De voorzitter zal daarom de tenuitvoerlegging van die ordemaatregel schorsen met ingang van 13 oktober 2009 om 09.35 uur.

Ten aanzien van de periode van 29 september 2009 om 09.35 uur tot 13 oktober 2009 om 09.35 uur stelt de voorzitter voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat
voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is
om
thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval. Het verzoek zal daarom worden afgewezen

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek gedeeltelijk toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden ordemaatregel voorzover deze langer duurt dan tot 13 oktober 2009 om 09.35 uur. Hij wijst het verzoek voor het overige af.

Aldus gegeven door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 15 oktober 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven