Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2279/GM, 15 december 2009, beroep
Uitspraakdatum:15-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2279/GM

betreft: [klager] datum: 15 december 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 12 augustus 2009 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 29 oktober 2009, gehouden in de p.i. Amsterdam is klager gehoord. De inrichtingsarts verbonden aan de p.i. Ter Apel heeft schriftelijk laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen. Per brief van 30 oktober
2009 heeft klager nog een nadere toelichting op het beroep ingediend.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 2 juli 2009, betreft inadequate behandeling na gescheurde enkelbanden en pijn in de kaak.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft – zakelijk en samengevat weergegeven – de klacht als volgt toegelicht. Na een mishandeling is klager geopereerd aan zijn been. De chirurg van het Erasmusziekenhuis heeft aangegeven dat klager moet revalideren, maar de medische dienst werkt
niet mee. Klagers voet is dagelijks erg opgezwollen door vocht. Het omhoog houden van de voet helpt hier niet tegen. De medische dienst heeft miskend dat klagers voet uit de kom was. Het gips heeft tien dagen zijn been erg afgekneld en is overigens
twee
weken te laat verwijderd. Klager werd aangegeven dat hij moest gaan werken en een knellende schoen over zijn opgezwollen voet moest aantrekken. De schoenen waren te groot. Van een p.i.w.-er moest klager met open schoenen naar de werkzaal, hetgeen in
strijd is met de arbo-regels. Pas na het uiten van protesten werd klager arbeidsongeschikt verklaard. Klager meent dat de inrichtingsarts hem eerder arbeidsongeschikt had moeten verklaren. Klager wil fysiotherapie en revalideren. Klagers tanden en kaak
doen pijn als gevolg van het verwijderen van de verstandskies door de kaakchirurg. Ook heeft klager hoofdpijn. Klager meent dat de medische dienst de voor de detentie gemaakte vervolgafspraak met de kaakchirurg had moeten gebruiken voor controle van de
kaak.

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen. De door de medische dienst opgevraagde informatie bij het Erasmusziekenhuis is telefonisch doorgegeven. Aan het knellend gips is aandacht besteed. Revalidatie na het verwijderen van het gips
leek niet zinvol gelet op de korte tijd tot de operatie. Rond de arbeidsongeschiktheid leek een conflict te spelen. Daarom is besloten hem arbeidsongeschikt te verklaren tot de operatie. Voor de klachten aan de kaak is klager doorverwezen naar de
tandarts.

3. De beoordeling
Ter zitting van de beroepscommissie is duidelijk geworden dat de klacht van klager kan worden gesplitst in een aantal onderdelen. Klager klaagt op de eerste plaats over de overtreding van de arbo-regels op de werkzaal door klager met open schoenen aan
de arbeid te laten deelnemen. In de aan de Raad toegezonden brief van 12 oktober 2009 en verder toegelicht in de brief van klager van 30 oktober 2009 klaagt klager verder over het niet (direct) arbeidsongeschikt verklaren.
Wat betreft de naleving van de arbo-voorschriften op de werkzaal, kan klager niet in zijn klacht worden ontvangen, omdat dit geen handelen betreft dat onder de verantwoordelijkheid van de medische dienst valt. Wat betreft het niet (tijdig)
arbeidsongeschikt verklaren van klager stelt de beroepscommissie vast dat de Medisch Adviseur hierover nog niet heeft bemiddeld. De beroepscommissie zal de klacht met dat doel doorzenden naar de Medisch Adviseur.
Met betrekking tot klagers kaakklachten is de beroepscommissie van oordeel dat de medische dienst daarin adequaat heeft gehandeld. Klager is onderzocht door de medische dienst. Dit onderdeel van het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht wat betreft het niet naleven van de arbo-voorschriften op de werkzaal.
De klacht over het niet direct arbeidsongeschikt verklaren van klager wordt voor bemiddeling doorgezonden naar de Medisch Adviseur.
De beroepscommissie verklaart het beroep wat betreft klagers kaakklachten ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, drs. L.E.M. Kleipool en dr.ing C.J. Ruissen, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 15 december 2009

secretaris voorzitter

Naar boven