Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1806/GM, 14 december 2009, beroep
Uitspraakdatum:14-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1806/GM

betreft: [klager] datum: 11 december 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.J. Stronks, advocaat te Amsterdam, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 25 juni 2009 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 29 oktober 2009, gehouden in de p.i. Amsterdam is klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. B.A. Veenendaal, gehoord. De inrichtingsarts verbonden aan de p.i. Lelystad heeft schriftelijk laten weten niet ter
zitting te zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 26 maart 2009, betreft het niet serieus nemen van klagers slaapproblemen.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Door en namens klager is de klacht als volgt toegelicht. Klager meent dat zijn klachten niet serieus zijn genomen. Aan klager worden niet de juiste medicijnen verstrekt. Onduidelijk is waarom niet opnieuw Zopiclon is voorgeschreven, een medicijn
waarmee
klager in de p.i. Zuyderbos uit de voeten kon. Ook is onduidelijk waarom behalve Temazepam geen ander medicijn kon worden voorgeschreven, zoals bijvoorbeeld Loramet, Alprazolam, Diazepam of Lorazepam. Ook andere alternatieve middelen dan Valeriaan zijn
niet geprobeerd. De medische dienst had verder aan alternatieve methoden kunnen denken, zoals neurofeedback. De onderliggende oorzaak had kunnen worden onderzocht.
De klacht betreft het niet (direct) verstrekken van Stillnoct en Temazepam. Bij binnenkomst in de p.i. Lelystad kreeg klager geen slaapmedicatie. Aan hem is uiteindelijk 10 mg Temazepam verstrekt, terwijl hij buiten 20 en soms 30 mg krijgt. Bij 10 mg
Temazepam slaapt klager te licht. Klager heeft meer nodig om te slapen. In de p.i. Zuyderbos kreeg klager een ‘inslaper’, geen Temazepam.

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen. Klager kreeg in de p.i. Zuyderbos Stillnoct voorgeschreven. Klager heeft in de p.i. Lelystad uiteindelijk gekregen wat hij wilde namelijk Stillnoct in de weekends. Klager heeft altijd
aangegeven
dat hij niet elke dag tabletten wilde, omdat deze verslavend werken en na langdurig gebruik hun werking verliezen. Klager heeft aangegeven dat hij al veel heeft gelezen over slaapproblemen en tot de conclusie kwam dat alleen Stillnoct werkt. Dit is de
reden geweest niet extensief naar andere oplossingen te zoeken. Valeriaan had hij nog nooit geprobeerd en Melatonine wilde hij wel weer proberen. In gezamenlijk overleg is een stappenplan opgesteld. Het gebruik van Stillnoct is voor drie dagen per week
waardoor er minder snel tolerantie zal optreden. De keuze voor een benzodiazepine is aan de voorschrijver. De andere namens klager genoemde middelen zijn niet geïndiceerd als slaapmiddel of kennen veel problemen met verslaving en tolerantie. Uit het
slaapdagboek blijkt dat klager 6 uur per nacht slaapt, zij het in stukjes. Volgens de richtlijnen is dit voldoende. Uit het feit dat toch met hem is gesproken over de problemen, een aantal stappen zijn uitgeprobeerd om tot een natuurlijke oplossing en
ook een psycholoog erbij is betrokken, blijkt dat klager zeer serieus is genomen.

3. De beoordeling
Op grond van de stukken, waaronder het medisch dossier, en het verhandelde ter zitting is de beroepscommissie van oordeel dat de slaapproblemen van klager serieus zijn genomen. Aan de slaapproblemen van klager is door de medische dienst aandacht
besteed. De omstandigheid dat dit niet (direct) heeft geleid tot de oplossing die klager zelf voor ogen had, betekent nog niet dat het medisch handelen van de inrichtingsarts daarmee als onzorgvuldig moet worden aangemerkt. De de door inrichtingsarts
gekozen werkwijze is overeenkomstig de NHG-standaard omtrent slaapproblemen en slaapmiddelen. Voor het voorschrijven van Temazepam bestond geen aanleiding, temeer nu volgens klagers mededeling ter zitting van de beroepscommissie hij dit medicijn ook in
de vorige inrichting van verblijf, de p.i. Zuyderbos, niet verstrekt heeft gekregen. De beroepscommissie is het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in
strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, drs. L.E.M. Kleipool en dr. ing. C.J. Ruissen, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 11 december 2009

secretaris voorzitter

Naar boven