Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2403/GM, 11 december 2009, beroep
Uitspraakdatum:11-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2403/GM

betreft: [klager] datum: 11 december 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. van Stratum, advocaat te Den Haag, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de tandarts verbonden aan de locatie Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 24 augustus 2009 van de bemiddeling door de tandheelkundig adviseur bij het ministerie van Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 29 oktober 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman, mr. M. van Stratum, en namens de tandarts, de heer [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de tandheelkundig adviseur van 7 juli 2009, betreft het niet verlenen van adequate tandheelkundige behandeling in verband met problemen aan de brug bij klagers boventanden en de weigering
toestemming te verlenen de eigen tandarts te consulteren.

2. De standpunten van klager en de tandarts
Door en namens klager is de klacht als volgt toegelicht. Klager heeft geruime tijd ondraaglijke pijn rond zijn gebit en kaak, met name van zijn voortand en de brug waar een stuk porselein van is afgesprongen. Er heeft geen adequate reparatie van zijn
gebit plaatsgevonden. Zijn uitdrukkelijke verzoek om consultatie van een eigen tandarts, is afgewezen. Klager is normaal verzekerd voor tandheelkundige hulp en heeft recht op een passende tandheelkundige aandacht en hulp. Dit wordt nagelaten,
waarschijnlijk wegens financiële motieven.
Het porselein van de brug is 22 maal afgebroken. Hierdoor had klager pijn aan de lippen, kaak en tanden. Klager bijt zijn lip steeds kapot. Klager heeft tweeënhalf jaar geleden gevraagd om een sportgebit. Klager begrijpt niet waarom hem dit is
afgewezen
en waarom ervoor is gekozen de brug zo vaak te repareren. De uiteindelijke oplossing met een reparatieset heeft drie weken geleden plaatsgevonden.

De tandarts heeft het volgende standpunt ingenomen. Klager is steeds onder de zorg van de inrichtingstandarts geweest. Sinds 2007 is hij 14 keer op bezoek bij de tandarts geweest. Naast regulier gebitsonderhoud is telkens geprobeerd het onbrekende
stukje porselein van de frontbrug te repareren. Dit heeft niet tot voldoende resultaat geleid. Het betreft een esthetisch probleem, geen functioneel of curatief probleem. Dat klager ondraaglijke pijnen lijdt, is de inrichtingstandarts niet bekend. Een
aanvraag tot vervanging van de brug is afgewezen, omdat dit niet in het verstrekkingenpakket zit. In overleg met de tandheelkundig adviseur zijn aanvullende materialen besteld. De medische dienst hanteert een terughoudend beleid met betrekking tot het
raadplegen door klager van een eigen tandarts om te voorkomen dat gedetineerden met geld zich alles kunnen permitteren. Daarmee zou ongelijkheid worden geschapen.

3. De beoordeling
Uit de stukken en het besprokene ter zitting van de beroepscommissie is gebleken dat klager sinds 2007 problemen heeft met zijn frontbrug, doordat herhaaldelijk een stukje porselein is afgebroken. De pogingen van de inrichtingstandarts dit te repareren
hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Klager stelt hinder te hebben ondervonden van de kapotte brug, doordat hij zijn lip telkens hieraan heeft kapotgebeten. Klager stelt verder om een gebitsbeschermer (protector) te hebben gevraagd, maar dit
verzoek is afgewezen. Ook consultatie van de eigen tandarts werd niet toegestaan. Volgens klager is het stuk porselein 22 maal afgebroken. Uit de patiëntenkaart blijkt dat klager sinds 4 juli 2007 veertien maal door de inrichtingstandarts is gezien. De
aanvraag voor een machtiging voor vervanging van de brug is afgewezen. Na bemiddeling door de Tandheelkundig Adviseur is met een andere reparatieset getracht de frontbrug te repareren en, naar ter zitting is gebleken, met succes.

De beroepscommissie is het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien van oordeel dat het handelen van de tandarts in strijd is met de in artkel 28 Pm neergelegde norm. De inrichtingstandarts had eerder naar alternatieve mogelijkheden moeten
zoeken, bijvoorbeeld door een protector voor te schrijven of een andere vorm van reparatie na te streven, dan wel onderzoek moeten doen naar de oorzaak van het probleem. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard. Voor het door klager ondervonden
ongemak , zal de beroepscommissie een tegemoetkoming vaststellen van € 40,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond.
Zij bepaalt de aan klager ten laste van de p.i. Zoetermeer toekomende tegemoetkoming op € 40,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, dr. ing. C.J. Ruissen en drs. P. Hanedoes, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 11 december 2009

secretaris voorzitter

Naar boven