Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2421/TA, 14 december 2009, beroep
Uitspraakdatum:14-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2421/TA

betreft: [klager] datum: 14 december 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.W.H.M. Wolters, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 27 augustus 2009 van de alleensprekende beklagrechter bij het forensisch psychiatrisch centrum Oldenkotte te Rekken, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. D.W.H.M. Wolters om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de beperking van klagers bewegingsvrijheid in de inrichting.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is destijds overgeplaatst van de afdeling II-A naar de afdeling I-A, een afdeling voor intensieve zorg. Deze beslissing is ten onrechte en op onjuiste gronden genomen, nu zijn geestestoestand deze overplaatsing niet vereiste. Door de
overplaatsing is klager beperkt in zijn bewegingsvrijheid. Klager mocht niet meer de Wanne, de kerk, de bibliotheek of de computerzaal bezoeken en geen sport beoefenen. Op de afdeling II-A had klager meer vrijheden. Verzocht wordt om klager alsnog
ontvankelijk te verklaren, zijn klacht gegrond te verklaren en aan hem een financiële tegemoetkoming toe te kennen, nu de rechtsgevolgen van de beslissing niet meer ongedaan te maken zijn.

Het hoofd van de inrichting heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
In de schriftelijke toelichting op het beroep is door klagers raadsman voor het eerst gesteld dat klagers beklag de overplaatsing naar de afdeling I-A betreft.
De beroepscommissie is van oordeel dat met een dergelijke uitbreiding/wijziging van het beklag de gronden van het oorspronkelijke beklag worden verlaten en dat klager in zoverre niet-ontvankelijk is in het beroep.
Daarbij komt dat de beroepscommissie op 5 november 2009 klagers eerdere beroep 09/2033/TA ten aanzien van klagers plaatsing op de afdeling I-A ongegrond heeft verklaard en dat klager ook om deze reden niet in het beroep kan worden ontvangen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 14 december 2009

secretaris voorzitter

Naar boven