Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2225/TA, 3 december 2009, beroep
Uitspraakdatum:03-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2225/TA

betreft: [klager] datum: 3 december 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. N.A. Heidanus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 30 juli 2009 van de alleensprekende beklagrechter bij de FPK Oldenkotte te Rekken, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager, zijn raadsman mr. N.A. Heidanus en het hoofd van de inrichting hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 6 november 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag, voor zover in beroep aan de orde,betreft:
- Klachtnr. 7-08:
a) afzondering op de eigen kamer op 16 januari.2008,
b) het niet ontvangen van maaltijden gedurende twee dagen tijdens de afzondering
c) het niet mogen douchen tijdens de afzondering
d) het niet mogen bellen met zijn advocaat op 16 en 17 januari 2008
e) niet mogen luchten
f) niet mogen schoonmaken van zijn kamer
g) wijze van bejegening van een medepatiënt

- Klachtnr. 12-08:
a) separatie op afdeling 1-A op 30 januari 2008
b) beperking van recht om naar de beklagcommissie te schrijven
c) beperking van recht om gedurende twee weken geen spullen uit de toko te ontvangen

- Klachtnr. 18-08:
a) plaatsing in de isoleerruimte van afdeling I-A
b) wijze van bejegening door dr. []
d) verzoek schorsing separatie
e), g) en h) weigering om bijbel, rozenkrans, bril en stoel steeds bij zich te mogen houden tijdens de separatie
f) afwijzing verzoek om tijdens het douchen slippers te mogen dragen

- Klachtnr. 19-08:
a) separatie op afdeling I-A
b) beperking van contact met buitenwereld
c) intrekking van verlof
d) beperking bewegingsvrijheid binnen de inrichting
e) afzondering op de eigen kamer
f) stelselmatige weigering om gebruik te mogen maken van een eerste levensbehoefte.

De beklagrechter heeft klager in een aantal klachtonderdelen niet-ontvankelijk verklaard en het beklag voor het overige ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Namens klager is in beroep verwezen naar het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt.

Het hoofd van de inrichting heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Volgens artikel 2, tweede lid, van de Regeling rechten tijdens afzondering en separatie ontvangt de verpleegde tijdens afzondering regelmatig eten. Volgens de toelichting op dit artikel gaat het daarbij om drie maaltijden per dag.
Klager kan in zijn klacht inzake de beweerde schending van het aan deze regeling te ontlenen recht op drie maaltijden per dag tijdens afzondering worden ontvangen in het licht van het bepaalde in artikel 56, eerste lid, sub e, Bvt. Klager kon daarom in
klacht b) van klachtnummer 7-08 worden ontvangen, zij het op andere grond dan de beklagcommissie heeft overwogen.
Waar klager zelf maaltijden heeft geweigerd, is zijn klacht op juiste en goede gronden ongegrond verklaard.

De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de beklagrechter ten aanzien van alle andere klachtonderdelen op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist.

Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter, wat betreft klachtonderdeel b) van klachtnummer 7-08 met verbetering van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, prof. dr. F.A.M. Koenraadt en mr. R.P.G.L.M. Verbunt, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 3 december 2009

secretaris voorzitter

Naar boven