Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3031/GV, 1 december 2009, beroep
Uitspraakdatum:01-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/3031/GV

betreft: [klager] datum: 1 december 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 oktober 2009 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van incidenteel verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Een medewerker van het BSD van de gevangenis van de PI Tilburg heeft de verkeerde informatie verzonden naar de Staatssecretaris. Klager heeft verlof aangevraagd omdat hij er zorg voor moet dragen dat er 3 auto’s inclusief alle sleutels en papieren bij
de curator komen omdat klagers faillissement is uitgesproken. In het advies van de PI Tilburg is opgenomen dat de curator de auto’s op zal halen. Klager stelt dat dit niet waar is, het is de verantwoordelijkheid van klager om voor de auto’s zorg te
dragen. De curator doet dit ook niet omdat de kosten hoog zijn en hij dit uit eigen middelen moet betalen. Klager heeft niemand die dit voor hem kan regelen. Klagers vriendin heeft geen rijbewijs. Klager wil niet in de problemen komen en stelt dat
wanneer hij de auto’s niet naar de curator brengt hij dan een misdrijf pleegt. In een nadere reactie geeft klager nogmaals aan dat hij niet op de hoogte was van het advies van de gevangenis van de PI Tilburg en de curator de auto’s niet op gaat halen
omdat de kosten hiervoor erg hoog zijn en de curator deze niet zelf wil betalen.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Er zijn geen gronden aanwezig om het verzoek om verlof toe te wijzen. De curator heeft toegezegd de zaken te kunnen en willen regelen. Hiermee is aangetoond dat er geen directe noodzaak aanwezig is voor klager om deze zaken zelf te regelen. Bij een
onderbreking dient wel sprake te zijn van noodzaak.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht. De directeur van de gevangenis van de PI Tilburg heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.

3. De beoordeling
Klager is in eerste aanleg veroordeeld, wegens het opzettelijk stichten van brand, het teweegbrengen van een ontploffing of het veroorzaken van een overstroming. Aansluitend dient hij eventueel een subsidiaire hechtenis van 11 dagen te ondergaan.
Klagers fictieve einddatum valt op of omstreeks 17 april 2012.

Krachtens artikel 21 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (hierna: de Regeling), kan incidenteel verlof worden verleend voor het bijwonen van gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer van de gedetineerde, waarbij zijn aanwezigheid
noodzakelijk is. Nu uit het advies van de gevangenis van de PI Tilburg blijkt dat er met de curator is afgesproken dat hij zorg zal dragen voor het ophalen van de auto’s, is er niet gebleken van een gebeurtenis waar klagers aanwezigheid noodzakelijk
is.
Derhalve kan de beslissing van de Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 1 december 2009

secretaris voorzitter

Naar boven