Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2495/GB, 30 november 2009, beroep
Uitspraakdatum:30-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/2495/GB

Betreft: [klager] datum: 30 november 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 september 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis Alphen a/d Rijn afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 6 mei 2005 gedetineerd. Hij verblijft in de Gevangenis Lelystad.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil graag zijn kinderen vaker zien. Klager is het niet eens met hetgeen in zijn PEN-dossier staat en is hiertegen dan ook in beroep gegaan. Hij kan zich in de huidige situatie niet ontplooien met studies. Hij wil aan zichzelf werken, maar wordt
hierin tegengewerkt.
Er wordt gezegd dat klager het personeel bedreigt maar bij navraag blijkt niemand iets te weten. Verder wordt gezegd dat klager in drugs handelt c.q. deze invoert. Er is echter in 4,5 jaar tijd acht keer een inval geweest en nooit is er iets gevonden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager functioneert matig en problematisch, vertoont provocerend, opstandig gedrag, is bedreigend en is een moeilijk te sturen man wiens gedrag regelmatig voor onrust zorgt en bijna dagelijks stelt hij zich agressief op.
De selectiefunctionaris is van mening dat dergelijk gedrag niet beloond dient te worden. Verder heeft hij aangegeven dat hij, indien klager dergelijk gedrag blijft vertonen, een plaatsing in een regime van beperkte gemeenschap overweegt.
Klager moet eerst laten zien op acceptabele wijze te kunnen functioneren.

4. De beoordeling
Klager stelt dat hij zijn kinderen vaker wil zien en is het niet eens met de negatieve rapportage omtrent zijn persoon. De selectiefunctionaris voert voldoende onderbouwd aan dat klager zich niet naar behoren gedraagt. Gelet daarop is de afwijzing van
een beloning in de vorm van een door klager gewenste overplaatsing niet onbegrijpelijk. Klager dient eerst beter gedrag te vertonen.
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 30 november 2009

secretaris voorzitter

Naar boven