Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2349/GA, 9 november 2009, beroep
Uitspraakdatum:09-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Dagprogramma  v

Uitspraak

nummer: 09/2349/GA

betreft: [klager] datum: 9 november 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de gevangenis De IJssel te Krimpen aan den IJssel,

gericht tegen een uitspraak van 17 augustus 2009 van de beklagcommissie bij voormelde gevangenis, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 16 oktober 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Rijnmond te Rotterdam, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur van de gevangenis De IJssel.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag – voor zover in beroep aan de orde – betreft het feit dat klager op de vrijdagen structureel vijf minuten gekort wordt op het dagprogramma als hij met de halve lucht naar binnengaat. Daarnaast wordt klager structureel te laat uitgesloten en
te vroeg ingesloten.

De beklagcommissie heeft het beklag deels gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In tegenstelling tot wat de beklagcommissie heeft geoordeeld, maken de kwartieren tussen 07.45 uur - 08.00 uur en 12.45 uur - 13.00 uur wel deel uit van het dagprogramma. Het dagprogramma start bij het uitsluiten van de eerste gedetineerde en eindigt
bij het insluiten van de eerste gedetineerde. Het uitsluiten duurt slechts één minuut. Het dagprogramma voldoet aan het minimum van 59 uur, namelijk 59 uur en 15 minuten. Het personeel luncht van 12.15 uur tot 12.45 uur. De activiteiten stoppen daarom
om 12.00 uur. De kwartieren worden gebruikt voor de looplijnen, bijvoorbeeld van gedetineerden van de arbeid naar de afdeling etc.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager handhaaft zijn standpunt zoals ingenomen tegen over de beklagcommissie. Voorts dient de directeur in beroep niet-ontvankelijk te worden verklaard omdat hij na het verstrijken van de beroepstermijn het beroep gemotiveerd heeft.
Klager wordt altijd als laatst uitgesloten omdat zijn cel de laatste van de gang is. Klager heeft het tijdstip van uitsluiten bijgehouden en dat is soms langer dan één minuut. Zo is hij bijvoorbeeld in week 20 twee, drie en vier minuten te laat
uitgesloten geweest. Het middageten telt niet mee als dagprogramma. Klager vraagt zich af waarom er bij het middageten een kwartier is ingepland voor het in- en uitsluiten als dat maar een minuut duurt. Daarbij is aan de gedetineerden meegedeeld dat
het
dagprogramma tot 17.00 uur duurt. In de inrichting wordt niet voldaan aan het minimum van 59 uur. Klager wordt vaak al om 16.55 uur ingesloten. Dit is zeker gedurende 40 weken het geval. Klager heeft dan ook recht op een tegemoetkoming van € 40,=.

3. De beoordeling
Ingevolge artikel 69, eerste lid, Pbw moet het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die van de ontvangst van het afschrift van de uitspraak worden ingediend. De uitspraak waarvan beroep is op 19 augustus 2009 aan klager en
de
directeur toegezonden. Het beroepschrift dateert van 24 augustus 2009 en is op het secretariaat van de Raad ontvangen op 26 augustus 2009. In casu is tijdig beroep ingediend. Op 1 september 2009 heeft het secretariaat van de Raad de directeur een
termijn van tien dagen verleend om alsnog de gronden van het beroep mee te delen. De gronden van het beroep zijn op 3 september 2009 kenbaar gemaakt. Gelet op het vorenstaande, wordt de directeur in zijn beroep ontvangen.

Uit de stukken volgt dat het dagprogramma aan het minimum voldoet als bedoeld in artikel 3 van de Penitentiaire maatregel. Voorts is uit het verhandelde ter zitting gebleken dat de marges bij het uitsluiten niet zodanig zijn dat sprake is van een
structurele korting op het dagprogramma. Het beklag dient daarom alsnog ongegrond te worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, dr. M.M. Boone en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 9 november 2009

secretaris voorzitter

Naar boven