Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2561/GB, 2 november 2009, beroep
Uitspraakdatum:02-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/2561/GB

Betreft: [klager] datum: 2 november 2009

De beroepscommissie als bedoeld in art. 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 september 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de Individuele Begeleidingsafdeling (IBA) gevangenis Zuyderbos te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 21 maart 2006 gedetineerd. Hij verbleef in het Huis van Bewaring
(h.v.b.) Zuyderbos. Op 23 juli 2009 is hij overgeplaatst naar de IBA gevangenis Zuyderbos , waar een regime van algehele gemeenschap geldt. Op 8 oktober 2009 is hij overgeplaatst naar de locatie Het Veer te Amsterdam.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager verschilt van mening met de inrichtingspsycholoog.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager is onder de aandacht van het PMO gekomen omdat hij snijwonden had aan zijn pols. Klager heeft aangegeven dat hij geen uitweg meer zag in de situatie en dat hij
in
de isoleercel zijn keel zou dichtknijpen. Het PMO heeft voorgesteld om klager op de IBA te plaatsen ter voorkoming van verdere escalatie. Klager heeft last van toenemende spanningsklachten, escalerend in angst- en depressieklachten. Ondanks het feit
dat
klager TBS-passant is en eigenlijk geplaatst dient te worden in een h.v.b., is klager op de IBA gevangenis Zuyderbos geplaatst. In verband met de overgang naar de PPC’s is er maar één IBA-h.v.b. operationeel in Hoogeveen. Klager is op sociale indicatie
overgeplaatst naar de locatie Zuyderbos. Daarom is klager toch in de gevangenis geplaatst. Het is aan de gedragsdeskundige om te beoordelen of klager kan worden uitgeplaatst.

4. De beoordeling
4.1. De IBA gevangenis Zuyderbos is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Op grond van artikel15 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden in de IBA geplaatst gedetineerden die vanwege een psychiatrische stoornis, een persoonlijkheidsstoornis dan wel psychosociale problematiek
extra
begeleiding behoeven en zich niet kunnen handhaven in een reguliere inrichting of afdeling.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en omstandigheden niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking
genomen dat het PMO tot de plaatsing van klager in een IBA heeft geadviseerd.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 2 november 2009

secretaris voorzitter

Naar boven