Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2929/GB, 23 november 2009, beroep
Uitspraakdatum:23-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/2929/GB

Betreft: [klager] datum: 23 november 2009

De beroepscommissie als bedoeld in art. 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. S.J.L. Swart, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 oktober 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in afdeling B van de PI Schutterswei te Alkmaar ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 17 maart 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Westlinge te Heerhugowaard. Op 22 september 2009 is hij geplaatst in afdeling B van de PI Schutterswei, waar een regime van algehele
gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De bestreden beslissing is ongefundeerd en onvoldoende met redenen omkleed. De overplaatsing van klager is gebaseerd op het feit dat klagers partner tijdens zijn huidige detentie aangifte heeft gedaan van bedreiging. Klagers partner is teruggekomen op
deze aangifte en heeft verklaard de aangifte onder druk van de politie te hebben afgelegd. De selectiefunctionaris heeft gemeld dat zolang er niet meer duidelijkheid komt over de zaak, plaatsing in een b.b.i. en het verlenen van vrijheden ongewenst
zijn. Deze conclusies zijn ongefundeerd en zijn zelfs te zien als een flagrante schending van de onschuldpresumptie. De selectiefunctionaris gaat op de stoel van de rechter zitten terwijl het hem ook duidelijk is dat klager in verband met deze zaak
niet
in voorlopige hechtenis wordt gesteld.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager verbleef in de b.b.i. Westlinge. Voor zijn eerste regimaire verlof kreeg de directeur van de politie te horen dat verlofverlening ongewenst was. Er zou aangifte tegen klager zijn gedaan. De directie heeft op basis van de verkregen rapportages
van
de politie besloten een regimair verlof in te trekken en klager voor te stellen voor een gesloten inrichting. De selectiefunctionaris heeft contact opgenomen met de politie Haarlemmermeer. Zij hebben gemeld dat de aangifte van klagers partner inderdaad
uit angst is ingetrokken. De politie heeft wel het dossier opgemaakt en in handen gegeven van de officier van justitie. Gelet op de ernst van de bedreigingen en het feit dat een eventuele vervolging nog in onderzoek is, is de selectiefunctionaris van
mening dat klager op dit moment zonder nader onderzoek geen vrijheden dient te krijgen.

4. De beoordeling
4.1. Afdeling B van de PI Schutterswei is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Gelet op het feit dat thans nog niet duidelijk is of tegen klager vervolging zal worden ingesteld en het niet wenselijk kan worden geacht klager in afwachting van het onderzoek vrijheden toe te kennen, kan de op de onder 3.2 genoemde gronden
gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 23 november 2009

secretaris voorzitter

Naar boven