Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2236/GA, 23 november 2009, beroep
Uitspraakdatum:23-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2236/GA

betreft: [klager] datum: 23 november 2009

De beroepscommissie als bedoeld in art. 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 4 augustus 2009 van de alleensprekende beklagrechter bij de PI Tilburg,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager en de directeur van de PI Tilburg hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 30 oktober 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een andere verblijfsruimte dan een afzonderingscel, voor klagers eigen veiligheid in verband met geuite bedreigingen.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt
– schriftelijk – als volgt toegelicht.
Klager heeft acht dagen in een strafcel op de afdeling S van Unit X moeten doorbrengen. Hetgeen de directeur omtrent de aard van de verblijfsruimte heeft opgemerkt tegenover de beklagcommissie is onjuist. Klager verbleef acht dagen in die
verblijfsruimte zonder televisie. Klager weet uit eigen ervaring dat dit normaal gesproken slechts gebeurt bij strafcelplaatsingen. De omstandigheid dat klager snel is overgeplaatst naar een andere inrichting is overigens niet te danken aan voortvarend
handelen van (medewerkers van) het bureau selectie- en detentiebegeleiding maar eerder aan het handelen van klagers raadsman.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Voor zover door klager is aangevoerd dat de in beklag aan de orde zijnde ordemaatregel acht dagen heeft geduurd in plaats van de in de mededeling vermelde zeven dagen, overweegt de beroepscommissie dat zij aannemelijk acht dat de directeur bedoeld
heeft
een ordemaatregel van zeven dagen plaatsing in afzondering op te leggen en dat er bij de vermelde einddatum van die beslissing, te weten 17 oktober 2009, sprake is van een kennelijk verschrijving. Dit kan daarom niet leiden tot een gegrondverklaring
van
het beklag

Daarnaast heeft klager geklaagd over de omstandigheid dat de tenuitvoerlegging van de aan hem opgelegde ordemaatregel heeft plaatsgevonden in een verblijfsruimte die niet voldeed aan de eisen die daaraan, gelet op de omschrijving daarvan in de
mededeling van die ordemaatregel, moeten worden gesteld. De beroepscommissie acht – nu de directeur een en ander niet heeft weersproken – voldoende aannemelijk dat de tenuitvoerlegging van de onderhavige ordemaatregel niet heeft plaatsgevonden in een
‘normaal’ geoutilleerde cel, terwijl dit wel mocht worden verwacht uit de omschrijving – een eenpersoonscel – in de mededeling van die ordemaatregel. Gelet daarop kan de uitspraak van de beklagcommissie niet in stand blijven en dient het beklag alsnog
gegrond te worden verklaard.

De beroepscommissie acht termen aanwezig voor het toekennen van een financiële tegemoetkoming. Zij zal de hoogte daarvan vaststellen op € 35,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 35,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. H. Heijs en mr. J.I.M.W. Bartelds, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 23 november 2009

secretaris voorzitter

Naar boven