Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1736/TA, 23 november 2009, beroep
Uitspraakdatum:23-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1736/TA

betreft: [klager] datum: 23 november 2009

De beroepscommissie als bedoeld in art. 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 15 juni 2009 van de alleensprekende beklagrechter bij het FPC Dr. S. van Mesdag te Gronigen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 september 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, is klager gehoord, bijgestaan door zijn raadsman
mr. R. Polderman.

Het hoofd van de inrichting heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft, voor zover in beroep aan de orde, het feit dat de inrichting de door klager aangeschafte externe harde schijf niet wil aanmelden via internet.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Volgens klager moet de code van de harde schijf worden aangemeld op internet. De inrichting heeft dit geweigerd en daardoor kan de harde schijf niet optimaal functioneren. Er was geen enkel reden om dit te weigeren.

Het hoofd van de inrichting heeft bericht te persisteren bij zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter.

3. De beoordeling
Volgens de inrichting kan klager zijn externe harde schijf gewoon gebruiken voor die doeleinden, waarvoor hij de schijf heeft aangevraagd, namelijk het digitaliseren van zijn reeds bestaande en toekomstige dossier. Het aanmelden van de code van de
harde
schijf via internet heeft alleen zin als daarna ook regelmatig de meest recente updates via internet worden gedownload. Dit is niet mogelijk, aangezien in de huisregels en het pc-protocol is bepaald dat in verband met de handhaving van de orde en
veiligheid in de inrichting internet niet is toegestaan.
Voorts heeft klager een andere harde schijf besteld dan zijn mentor hem had geadviseerd.

De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de beklagrechter op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, dr. F.A.M. Kortmann en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 23 november 2009

secretaris voorzitter

Naar boven