Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1679/GA, 23 november 2009, beroep
Uitspraakdatum:23-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1679/GA

betreft: [klager] datum: 23 november 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 11 juni 2009 van de alleensprekende beklagrechter bij de gevangenis/ISD Roermond,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 30 oktober 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn klager en zijn raadsman mr. A. Vonken gehoord.
De directeur van de gevangenis/ISD Roermond heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het door medewerkers van het bureau selectie- en detentiebegeleiding (b.s.d.) en door de directeur verstrekken van onjuiste informatie aan de selectiefunctionaris in het kader van een selectieadvies.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De raadsman heeft pas kortgeleden kennis kunnen nemen van de stukken die op deze zaak betrekking hebben. Het beklag is gericht tegen de slechte informatievoorziening en advisering door de directeur aan de selectiefunctionaris. Volgens klager moet dat
gezien worden als een beklagwaardige beslissing als bedoeld in artikel 60 van de Pbw. Klager verwijst daartoe naar uitspraken van de beroepscommissie, waaronder een uitspraak van 22 januari 2009 met kenmerk 07/2767/JA. Personeelsleden van de
inrichting
zijn gehouden om – in het kader van hun functievervulling – juiste informatie te verstrekken aan derden, waaronder aan de selectiefunctionaris. Klager stelt zich op het standpunt dat de directeur had kunnen weten dat de officier van justitie in de
lopende strafzaak geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf had geëist. Toen enkele dagen nadat het selectieadvies was opgemaakt, bekend was geworden dat klager niet was veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, had dit moeten worden
doorgegeven. Door een en ander niet te rectificeren, heeft de directeur laakbaar gehandeld. Overigens staan er in het selectieadvies meer onjuistheden. Zo worden er geen verwondingen vermeld, terwijl klager die wel had opgelopen. Klager is overigens
inmiddels door de selectiefunctionaris geselecteerd voor overplaatsing naar een zeer beperkt beveiligde inrichting.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Het beklag is gericht tegen – gestelde – onjuiste en/of onvolledige informatievoorziening door en namens de directeur aan de selectiefunctionaris in het kader van klagers selectie in verband met eventuele detentiefasering. De beroepscommissie stelt
voorop dat dergelijk handelen bezien moet worden in het kader van de voorbereiding van de uiteindelijke selectiebeslissing van de selectiefunctionaris.
Tegen beslissingen van de selectiefunctionaris staat een afzonderlijke rechtsgang voor de betrokkene open. Voorbereidingshandelingen in het kader van de beslissing van de selectiefunctionaris komen ter toetsing aan de orde in die procedure. Eventuele
bezwaren van klager tegen die voorbereidingshandelingen zullen bij de behandeling van het ingediende bezwaar- , en voor zover aan de orde, beroepschrift worden meegewogen bij de belangenafweging. Om die reden moet worden geoordeeld dat hier geen sprake
is van een beslissing als bedoeld in artikel 60 van de Pbw.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan daarom niet leiden tot een andere beslissing dan die van de beklagrechter. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagrechter zal worden bevestigd met verbetering van de gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter, met verbetering van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. H. Heijs en mr. J.I.W.M. Bartelds, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 23 november 2009

secretaris voorzitter

Naar boven