Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1586/TA e.a., 19 november 2009, beroep
Uitspraakdatum:19-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummers: 09/1586/TA, 09/1582/TA, 09/1583/TA, 09/1585/TA en 09/1587/TA

betreft: [5 klagers] datum: 19 november 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van de bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften van

[...], verder te noemen klagers,

gericht tegen de uitspraken van 29 mei 2009 van de beklagcommissie bij de Prof. Mr. W.P.J. Pompestichting, locatie Zeeland, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak zijn gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 1 september 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord [...], die als vertegenwoordiger van de overige klagers is aangewezen, de raadsman van klagers,
mr. H.H. Boersma en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], zorgmanager bij de locatie Zeeland.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet tijdig behandelen van betalingsverzoeken.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
(De vertegenwoordiger van) klager(s) en de raadsman van klagers hebben in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De betalingsverzoeken van klagers zijn niet tijdig behandeld. De bedoeling van de beklagen en de beroepen is dat de betalingsaanvragen in de toekomst wel tijdig behandeld zullen worden. Als er een goed werkend systeem zou zijn, zouden klagers het
beroep
intrekken. Af en toe gaat het wat beter, maar het verloopt nog steeds niet goed. Het is onbegrijpelijk dat het zo loopt, terwijl er een goed plan ligt.
Verzocht wordt om de beroepen gegrond te verklaren en subsidiair wordt verzocht om de behandeling van de zaken gedurende een maand aan te houden, opdat de inrichting een nieuw plan van aanpak overlegt.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In het begin verliep de financiële administratie rond betalingsverzoeken moeizaam. Er is een plan van aanpak uitgewerkt en meermalen overleg gevoerd met de financiële administratie. De gemaakte afspraken hebben geleid tot een (tijdelijke) verbetering.
In februari en maart 2009 is de situatie wederom verslechterd. Half maart 2009 is er wederom overleg geweest. Momenteel wordt nagenoeg 100% van de betalingsverzoeken binnen een week verwerkt. Voorheen was dit ongeveer 75%. Het is voorgekomen dat het
vier weken heeft geduurd voordat een betalingsverzoek werd verwerkt. Hierbij bleek dat de staf een afschrijving niet heeft terug gecommuniceerd naar een klager. De meeste fouten vinden op stafniveau plaats. Klagers zijn echter niet benadeeld.
Er zal een nieuw plan van aanpak aan de raadsman en de (vertegenwoordiger van) klager(s) worden voorgelegd.

De beroepscommissie heeft vervolgens het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld om het aangekondigde plan van aanpak aan de (vertegenwoor-diger van) klager(s) en aan de raadsman van klagers voor te leggen, waarbij zij de vraag in overweging
zouden nemen of het nieuwe plan van aanpak reden gaf om het beroep/beklag in te trekken.

Bij schrijven van 21 oktober 2009 heeft de raadsman van klagers aangegeven dat het plan van aanpak als onvoldoende is aangemerkt en dat de beklagen worden gehandhaafd.

3. De beoordeling
Door klagers is gesteld en dit is door of namens het hoofd van de inrichting niet betwist dat betalingsverzoeken van klagers niet tijdig zijn behandeld. In zoverre zal de beroepscommissie de beroepen gegrond verklaren en de uitspraken van de
beklagcommissie vernietigen. De beroepscommissie is van oordeel dat gegrondverklaring van de beklagen volstaat en dat geen termen aanwezig zijn om aan klagers een tegemoetkoming toe te kennen.
Voorzover de beroepen van klagers betrekking hebben op de huidige situatie, staat het klagers vrij om opnieuw beklag in te dienen bij de beklagcommissie, maar kunnen klagers thans (nog) niet worden ontvangen in de beroepen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de beroepen ten aanzien van de periode, waarop de beklagen betrekking hebben, gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraken van de beklagcommissie en verklaart de beklagen alsnog gegrond. Zij kent klagers geen
tegemoetkoming
toe.

Voor zover de beroepen betrekking hebben op de huidige situatie verklaart de beroepscommissie klagers niet-ontvankelijk in de beroepen.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. dr. E.J. Hofstee, voorzitter, drs. J.R. van Veldhuizen en mr. R. Weenink, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 19 november 2009

secretaris voorzitter

Naar boven