Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2368/GA, 26 november 2009, beroep
Uitspraakdatum:26-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2368/GA

betreft: [klager] datum: 26 november 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van het h.v.b. Hoogvliet,

gericht tegen een uitspraak van 17 augustus 2009 van de beklagcommissie bij voormeld h.v.b., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 16 oktober 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Rijnmond te Rotterdam, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur van het h.v.b. Hoogvliet.
De raadsvrouw, mr. J. Serrarens, heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag – voor zover in beroep aan de orde – betreft het feit dat er onvoldoende inspanning is verricht om klager aan de arbeid te laten deelnemen.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Ter zitting van de beklagcommissie heeft de directeur verklaard dat hij voldoende inspanning verricht voor de beschikbaarheid van arbeid. Klager heeft acht van de vijftien dagen arbeid verricht. Alle werkzalen zijn iedere dag vol. In artikel 47 van de
Pbw is niet gekwantificeerd hoeveel arbeid voor een gedetineerde beschikbaar moet zijn. Er is arbeid beschikbaar, maar de gevangenen zijn verplicht aan de arbeid deel te nemen. De directeur heeft aan zijn verplichting, als bedoeld in artikel 47 van de
Pbw, voldaan. Alleen vanwege het ontbreken van acquisitiestukken is het beklag gegrond verklaard. De acquisitie wordt centraal voor de regio Rijnmond verzorgd.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager was preventief gehecht en zat op een meerpersoonscel. In het huishoudelijk reglement staat geen arbeid vermeld. De arbeid rouleerde niet goed onder gedetineerden. Zo kon een medegedetineerde bijna iedere dag naar de arbeid. Klager vraagt zich af
hoe hij kan aantonen dat hij geen arbeid heeft verricht. Klager ontving € 13,- per week zonder omschrijving ‘wachtgeld’ of ‘loon’.

3. De beoordeling
De klacht heeft betrekking op de periode 10 januari 2009 tot 2 februari 2009. Uit artikel 47 van de Pbw volgt dat de gedetineerde recht heeft op deelname aan de beschikbare arbeid. Klager heeft, zo stelt hij, in voornoemde periode onvoldoende kunnen
deelnemen aan de arbeid. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting volgt dat klager in de periode waarop het beklag betrekking heeft acht van de vijftien werkdagen arbeid heeft verricht. Nu klager de status van preventief gehechte had, hadden
andere
gedetineerden voorrang op de beschikbare arbeid. De werkzalen zijn, c.q. waren, iedere dag vol. In casu is dan ook voldoende gebleken dat de directeur aan zijn verplichting, als bedoeld in artikel 47 van de Pbw, heeft voldaan. Het beklag dient
derhalve
ongegrond te worden verklaard.
Het gegeven dat geen acquisitiestukken verstrekt zijn, leidt niet tot een ander oordeel, nu die stukken – in het licht van het vooroverwogene – niet relevant zijn voor enige in deze zaak te nemen beslissing.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, dr. M.M. Boone en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 26 november 2009

secretaris voorzitter

Naar boven