Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1730/GA, 26 november 2009, beroep
Uitspraakdatum:26-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1730/GA

betreft: [klager] datum: 26 november 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 20 april 2009 van de beklagcommissie bij unit 3 BIBA te Den Haag,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager en de directeur van unit 3 BIBA hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 16 oktober 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Rijnmond te Rotterdam.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat na het verzegelen van klagers televisietoestel een ‘piep’ te horen is.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt schriftelijk als volgt toegelicht.
Na het verzegelen piept de televisie en het beeld valt weg. De televisie is opnieuw opgestuurd naar het verzegelbedrijf, maar de televisie is niet gemaakt. De directeur moet de televisie laten repareren of een schadevergoeding betalen.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Nu klager zich in zijn beklag mede op het standpunt stelt dat door aan de directeur toe te rekenen onzorgvuldig handelen bij het verzegelen van het televisietoestel van klager, een defect aan het televisietoestel is ontstaan, kan klager in zijn beklag
worden ontvangen. Het beklag is evenwel ongegrond. Uit hetgeen over en weer is aangevoerd, is niet (voldoende) aannemelijk geworden dat de door klager gestelde ‘piep’ bij het inschakelen van het toestel, is ontstaan ten gevolge van aan de directeur toe
te rekenen onzorgvuldig handelen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, dr. M.M. Boone en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 26 november 2009

secretaris voorzitter

Naar boven