Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2052/GA, 21 oktober 2009, beroep
Uitspraakdatum:21-10-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2052/GA

betreft: [klager] datum: 21 oktober 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 15 juli 2009 van de alleensprekende beklagrechter bij de detentieboot Zuid-Holland, locatie Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft bejegening door een personeelslid.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Er was geen sprake van puur feitelijk handelen. Klager bevond zich in het kader van een opgelegde disciplinaire straf of maatregel in een
isolatiecel. Vanuit daar begeleidden medewerkers hem naar de bij de isolatiecel behorende luchtplaats. De beroepscommissie heeft in eerdere uitspraken uitgemaakt dat het gebruik van geweld door inrichtingspersoneel bij uitvoering van een beslissing van
de directeur beklagwaardig is. De disciplinaire straf of maatregel betreft een dergelijke beslissing. Klager dient dus wel ontvankelijk te zijn in zijn klacht.
Er is sprake geweest van disproportioneel geweld.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt op grond van de stukken het volgende vast. Nadat klager in de strafcel is geplaatst, is hij op eigen verzoek begeleid naar de luchtplaats. Dit staat los van de beslissing van de directeur tot plaatsing van een gedetineerde in
een straf- of afzonderingscel en de wijze van uitvoering daarvan. Hetgeen zich daarbij heeft voorgedaan, een personeelslid heeft klager een trap gegeven in reactie op een slaande beweging van klager, is een gedraging van zodanig feitelijk aard dat dit
niet aangemerkt kan worden als een door of namens de directeur genomen beslissing en mitsdien staat hier geen beklag tegen open.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 21 oktober 2009

secretaris voorzitter

Naar boven