Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1555/GB, 12 november 2009, beroep
Uitspraakdatum:12-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/1555/GB

Betreft: [klager] datum: 12 november 2009

De beroepscommissie als bedoeld in art. 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D. Osmic, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 juni 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is, bijgestaan door zijn raadsman, op 18 september 2009 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de Gevangenis Roermond ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 23 januari 2008 gedetineerd. Hij verbleef in de beperking beveiligde inrichting (b.b.i.) Maashegge te Overloon. Op 4 juni 2009 is hij overgeplaatst naar de Gevangenis Roermond, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

2.2. Bij uitspraak van 15 oktober 2009, met nummer 09/1997/GA, van de beroepscommissie als bedoeld in art. 69, tweede lid, van de Pbw, is het beroep van klager, gericht tegen de uitspraak van de beklagcommissie bij de b.b.i. Maashegge betreffende
een
ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel voor de duur van 14 dagen en het selectieadvies van de directeur van de b.b.i. ongegrond verklaard.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft meerdere malen gevraagd om een behandeling voor zijn rug. Klager wil graag meedoen, maar door de hevige pijn is dat niet mogelijk. Klager wilde meer tijd om te herstellen.
Klager heeft als gevolg van een motorongeluk last van zijn rug. De rug kan na een verkeerde beweging ineens ‘verkeerd schieten’. Dit gebeurt drie à vier keer per jaar. In de b.b.i. Maashegge is klager tijdens het sporten (tennis) door zijn rug gegaan.
Hij kon zich niet bewegen en heeft een briefje ingevuld voor een arts. Klager heeft tien dagen op bed gelegen en geen arts gezien. Hij kreeg wel pijnstillers. Klager heeft zich uiteindelijk wel ingespannen om zijn moeder te kunnen bellen. Op het
verzoek
om een second opinion is nooit ingegaan. Het is juist dat er voorafgaand aan het gesprek met de directeur een onderzoek in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden in verband met de aanhoudende rugklachten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager is door de b.b.i. Maashegge voorgedragen voor overplaatsing omdat hij niet langer geschikt wordt geacht voor een regime met regimair verlof. De medische dienst
is
op de hoogte van de problematiek van klager en is van oordeel dat klager in staat zou moeten zijn om naar de arbeid te gaan om aangepast werk te verrichten. Klager is in een gesprek met de directeur van de b.b.i. Maashegge gewezen op de gevolgen
wanneer
hij zijn medische problematiek zou blijven aanwenden om de hele dag op bed te liggen. Dit gesprek heeft niet tot een gedragsverandering geleid. Klager heeft geen enkel initiatief getoond om binnen zijn medische beperkingen aangepaste lichte
werkzaamheden te verrichten.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Roermond is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking
dat de medische dienst klager geschikt heeft geacht voor het verrichten van aangepast werk. Het beroep is derhalve ongegrond.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 12 november 2009

secretaris voorzitter

Naar boven