Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1771/GB, 12 november 2009, beroep
Uitspraakdatum:12-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/1771/GB

Betreft: [klager] datum: 12 november 2009

De beroepscommissie als bedoeld in art. 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 mei 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is, bijgestaan door zijn raadsman, mr. W.J. van Bel, op 18 september 2009 door een plv. lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de Landelijke afdeling beheersgevaarlijke gedetineerden (labg) te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 16 april 2008 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in
het huis van bewaring (h.v.b.) Alphen aan den Rijn. Op 13 februari 2009 is hij overgeplaatst naar het HvB De IJssel te Krimpen aan den IJssel. Op 22 april 2009 is klager overgeplaatst naar de labg te Vught.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De beslissing om klager over te plaatsen naar het HvB De IJssel is op onjuiste gronden genomen. In het h.v.b. Alphen aan de Rijn was sprake van enige spanningsopbouw, maar klager was
hiervan niet de initiator. Klager is niet overgeplaatst naat het HvB De IJssel omdat hij een beheersrisico vormde, maar vanwege de diefstal van een gouden ketting. Klager heeft met succes beklag ingediend tegen de disciplinaire straffen van 23 juli en
8
november 2008. Hiervoor is hij ook gecompenseerd. Het tweemaal ten onrechte opleggen van een disciplinaire straf heeft de relatie met het personeel geen goed gedaan. Wat betreft de diefstal van de ketting is het verzoek van klager hiernaar onderzoek te
doen, afgewezen. Het hiertegen ingediende beklag loopt nog. De stelling dat klager beheersproblemen veroorzaakt en dat sprake is van een strafoverplaatsing naar het HvB De IJssel, is dan ook niet juist. Bovendien was klager in Alphen aan den Rijn
reiniger. Dit is een baantje dat moet worden ‘verdiend’.
Klagers gedrag in het HvB De IJssel was goed. Klager werd echter ten onrechte beschuldigd van diefstal. Het hiertegen ingestelde beklag loopt nog. Klager acht de kans op een gegrondverklaring van dit beklag groot. Het gedrag van klager in het PBC en
Vught is verder goed te noemen. Door de overplaatsing naar de labg Vught zijn klagers moeder, die slecht ter been is, en klagers vriendin niet dan wel nauwelijks in staat klager te bezoeken.
Klager merkt nog op dat hij in het h.v.b. Alphen aan den Rijn geen aangifte mocht doen van de diefstal van de ketting. In het h.v.b. in Krimpen aan den IJssel had het personeel vanaf klagers binnenkomst in de inrichting vooroordelen over klager. Klager
heeft zich goed gedragen in de inrichting. Klager heeft een medegedetineerde geslagen nadat deze klager in het gezicht had gespuugd. Klager is het er niet mee eens dat de inrichting de kant van de medegedetineerde heeft gekozen en klager in de iso
heeft
geplaatst. De selectiefunctionaris vond dit voorval onvoldoende voor een overplaatsing. Na een vermeende diefstal van een sigaret is het de inrichting alsnog gelukt klager weg te laten plaatsen. Er is sprake van een complot. Klager verzoekt het beroep
gegrond te verklaren en hem een compensatie toe te kennen van € 15,= per maand.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. De beslissing op het bezwaarschrift is op 26 juni 2009 aan klager uitgereikt in de labg te Vught. Klager is op 13 februari 2009 om beheersmatige redenen geplaatst in
het
HvB De IJssel. Klager is aldaar in korte tijd verschillende keren gerapporteerd vanwege ernstig fysiek geweld, positieve uc’s en schriftelijke dreigementen naar een medegedetineerde. Omdat klager eerder vanwege fysiek geweld en dreiging met geweld is
overgeplaatst, is een plaatsing op de labg Vught gerechtvaardigd. Klager is niet in staat om problemen op een andere manier aan te pakken dan door ernstig geweld en dreigen met geweld.

4. De beoordeling
4.1. De labg te Vught is een gevangenis en huis van bewaring voor mannen met een individueel regime en een uitgebreid beveiligingsniveau.

4.2. Een preventief gehechte die nog niet in eerste aanleg is veroordeeld, dient te worden geplaatst in een inrichting met een regime van beperkte gemeenschap, tenzij plaatsing in een individueel regime noodzakelijk is. In het individueel regime
kunnen gedetineerden worden geplaatst die op grond van hun persoonlijkheid, gedrag of andere persoonlijke omstandigheden, een ernstig beheersrisico vormen voor zichzelf of anderen en ten gevolge daarvan niet in staat zijn in een regime van algehele of
beperkte gemeenschap te functioneren of te verblijven. De selectiefunctionaris heeft klagers beheersproblematisch gedrag gedurende zijn verblijf in het h.v.b. Alphen aan den Rijn en het HvB De IJssel in redelijkheid kunnen aanmerken als een
contra-indicatie in bovenbedoelde zin. Uit het inrichtingsadvies van 16 april 2009 van de directeur van het HvB De IJssel komt naar voren dat klager meerdere malen is gesanctioneerd voor geweldpleging en bedreiging van gedetineerden en hij in dit
gedrag
moeilijk wijziging lijkt te kunnen brengen. Derhalve kan de beslissing klager vooralsnog over te plaatsen naar de labg te Vught niet onredelijk of onbillijk worden geacht. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende
onderbouwd om tot een ander oordeel te kunnen komen. Het beroep is derhalve ongegrond.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 12 november 2009

secretaris voorzitter

Naar boven