Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2361/GB, 11 november 2009, beroep
Uitspraakdatum:11-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/2361/GB

Betreft: [klager] datum: 11 november 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 augustus 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis Alphen aan den Rijn of de Gevangenis De Schie te Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 9 november 2007 gedetineerd. Klager verblijft sinds 12 februari 2009 in Unit 2 (gevangenis) van de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht. De einddatum van klagers detentie valt op of omstreeks 6 juli 2012.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Het leven in de Dordtse Poorten wordt klager onmogelijk gemaakt vooral door andere gedetineerden. Ook worden er regelmatig spullen van klager gestolen. Klager en zijn vrouw hebben een klein kind. Het is voor zijn vrouw en kind heel lastig en vermoeiend
om in de Dordtse Poorten op bezoek te komen.
Klager heeft de problemen kenbaar gemaakt aan de functionarissen van de inrichting. Tot nu toe wordt er niets aangedaan.
Klager wil overgeplaatst worden naar De Schie te Rotterdam, omdat het veel beter zal zijn voor het verdere verloop van zijn vrijheidsstraf. Ook zal het veel makkelijker zijn voor zijn vrouw en kind om hem te bezoeken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De aangevoerde redenen worden onvoldoende geacht om de aanvraag te honoreren.
Klagers beroepschrift bevat geen aanvullende informatie die tot een andere beslissing zou kunnen leiden. Uit niets blijkt de noodzaak om klager over te plaatsen naar de gevangenis in Rotterdam.

4. De beoordeling
Uit het selectieadvies van de gevangenis Dordtse Poorten van 17 augustus 2009 blijkt dat klagers verzoek tot overplaatsing niet wordt ondersteund door de inrichting. Klager ontvangt wekelijks relatiebezoek in de inrichting. Tevens maakt hij gebruik van
de regeling voor bezoek zonder toezicht.
Klager vertoont manipulatief en uitproberend gedrag. Hij reageert veelal opstandig op correcties en opdrachten. De problemen die klager zegt te hebben met medegedetineerden en personeel worden niet onderschreven door het afdelingspersoneel.
Mede gelet op de bevindingen van het selectieadvies kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en omstandigheden, niet als onredelijk of onbillijk
worden aangemerkt.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 11 november 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven