Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2273/GB, 9 november 2009, beroep
Uitspraakdatum:09-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/2273/GB

Betreft: [klager] datum: 9 november 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 juli 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de afwijzing van klagers verzoek tot tenuitvoerlegging van de opgelegde vrijheidsstraf door toepassing van elektronische detentie (hierna: e.d.), ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is door de Rechtbank te ’s-Gravenhage veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 dagen. Bij brief van 28 april 2009 is klager opgeroepen zich op 6 juli 2009 te melden bij de gevangenis van de locatie Westlinge te Heerhugowaard. Bij brief van 23
juli 2009 is de datum verschoven naar 24 augustus 2009.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
De bestreden beslissing is gebaseerd op onjuiste feiten. Klager stelt eerder al e.d. te willen maar het toen niet uitkwam omdat zijn vrouw op het punt stond te bevallen. Klager heeft toen een verzoek ingediend om de e.d. rond eind september, begin
oktober te laten plaatsvinden en stelt daar nooit een reactie op te hebben gehad. Klager stelt dat hem tijdens het intakegesprek is meegedeeld dat wanneer klager een verzoek tot uitstel van de e.d. zou indienen, de persoon die het intakegesprek afnam
het dossier terug zou krijgen om dan alles verder met klager te kunnen regelen, dit omdat hij maar 14 dagen speling heeft. Klager stelt eerder geen uitstel te hebben gekregen voor de bevalling van zijn vrouw. Klager had uitstel gevraagd omdat zijn
vrouw
weeën had. Deze weeën zijn toen in het ziekenhuis onderdrukt. Klager verzoekt alsnog uitstel te krijgen omdat zijn jonge kinderen hem thuis nodig hebben.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager verzoekt om omzetting van detentie in e.d. Klager vindt een reguliere detentie buiten alle proporties gezien de financiële gevolgen die detentie met zich meebrengt. Klager verzoekt de e.d. in oktober 2009 te ondergaan omdat de bevalling van zijn
vrouw dan zal plaatsvinden. Klagers verzoek om zijn detentie om te zetten naar e.d. wordt afgewezen. Klager is op 16 april 2009 op intakegesprek geweest bij de Penitentiaire Inrichting Administratief Rotterdam. Klager is tijdens dat gesprek niet
geschikt bevonden vanwege een gebrek aan motivatie en omdat klager zich niet wilde onderwerpen aan de voorwaarden die gelden voor e.d. Klager is eerder ook al uitstel verleend voor de bevalling van zijn vrouw. Gezien het feit dat klager als koerier
werkt is de selectiefunctionaris wel bereid om nog eenmaal uitstel te verlenen voor het ondergaan van de aan klager opgelegde vrijheidsstraffen. Dit om klager in de gelegenheid te stellen goede vervanging te vinden voor de periode dat klager
gedetineerd
is. Op 23 juli 2009 is aan klager een nieuwe oproep gezonden om zich te melden in de gevangenis van de locatie Westlinge. Indien klager zich op 24 augustus 2009 niet meldt zal er onmiddellijk een arrestatieprocedure worden gestart.

4. De beoordeling
4.1. In de circulaire e.d. (kenmerk 5291588/04/DJI, hierna: de Circulaire) heeft de minister van Justitie zijn beleid kenbaar gemaakt omtrent de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf door middel van e.d.

4.2. Klager is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van 14 dagen.

4.3. In onderdeel 4 van de Circulaire zijn de criteria opgenomen waaraan moet worden voldaan om een veroordeelde deel te laten nemen aan e.d. Zo is opgenomen in onderdeel 4 onder a, dat klager zich bereid moet hebben verklaard zich aan e.d. en de
aan
hem gestelde voorwaarden te onderwerpen. Nu klager tijdens het intakegesprek niet geschikt is bevonden vanwege een gebrek aan motivatie en klager zich niet wilde onderwerpen aan de voorwaarden die gelden voor e.d. kan de op de onder 3.2 genoemde
gronden
gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 9 november 2009

secretaris voorzitter

Naar boven