Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2299/GB, 9 november 2009, beroep
Uitspraakdatum:09-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/2299/GB

Betreft: [klager] datum: 9 november 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 augustus 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de Gevangenis Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 25 januari 2009 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring Haarlem. Op 14 augustus 2009 is hij geplaatst in de Gevangenis Lelystad, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft vier jonge kinderen die bij in Purmerend bij hun moeder wonen. De afstand voor klagers partner en kinderen om klager in Lelystad te bezoeken is te groot. De financiën spelen ook een grote rol. Klagers vrouw beschikt niet over een auto en
moet hem met het openbaar vervoer bezoeken. Dit kost klagers partner teveel geld. Klager verzoekt gezien de omstandigheden alsnog te worden overgeplaatst naar de gevangenis Zuyderbos te Heerhugowaard.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor plaatsing in de gevangenis Zuyderbos. Op het moment van selectie kende de gevangenis Zuyderbos een wachtlijst en de Gevangenis Lelystad een dreigende leegstand. Gelet op de druk op de capaciteit van
de
gevangenis Zuyderbos moet gesteld worden dat een verandering op korte termijn niet valt te verwachten. Bezoekproblemen zijn inherent aan de detentie. Tevens is het voor de selectiefunctionaris niet vast komen te staan dat het onmogelijk is voor klagers
vrouw en kinderen om af te reizen naar Lelystad.

4. De beoordeling
4.1. De Gevangenis Lelystad is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De selectiefunctionaris heeft, naast onder meer de taak om gedetineerden te plaatsen in een voor hen geschikte inrichting, de taak om de optimale benutting van voorhanden zijnde celcapaciteit te bevorderen. Nu klager in aanmerking komt voor
plaatsing in een gevangenis en de selectiefunctionaris klager, rekening houdend met beschikbare celcapaciteit en met de bezoekmogelijkheden, zo dicht mogelijk bij de plaats van voorkeur heeft geplaatst, kan de op de onder 3.2 genoemde gronden
gebaseerde
beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en omstandigheden, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 9 november 2009

secretaris voorzitter

Naar boven