Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2062/JB, 4 november 2009, beroep
Uitspraakdatum:04-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/2062/JB

Betreft: [klager] datum: 4 november 2009

De beroepscommissie als bedoeld in art. 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.T. Pel, namens

[...], geboren op [1991], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 21 juli 2009 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 29 september 2009, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Heuvelrug, locatie Eikenstein te Zeis, zijn gehoord de selectiefunctionarissen [...] en [...].
Hoewel voor vervoer van klager naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt. Na de zitting is gebleken dat klager een afstandsverklaring had getekend. Desondanks is nogmaals transport aangevraagd door de inrichting. Klager
was zonder aanleiding agressief naar het personeel van DV&O. DV&O heeft daarop besloten klager niet te vervoeren.
De raadsman van klager heeft op 29 september 2009 schriftelijk verzocht om aanhouding van de zaak, omdat klager niet ter zitting aanwezig zou zijn. De raadsman heeft laten weten dat hij eveneens niet ter zitting zou verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de normaal beveiligde opvangafdeling van de j.j.i. Rentray, locatie Lelystad, ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 10 maart 2008 gedetineerd.
Bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 19 maart 2009 is aan klager de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen opgelegd.

Klager verbleef als pij-passant op de opvanggroep van de Stichting Justitieel Pedagogisch Centrum De Sprengen, in afwachting van een behandeling. Vanuit deze inrichting is hij op 15 mei 2009 in het kader van een correctieplaatsing overgeplaatst naar de
j.j.i. Rentray, locatie Lelystad. Van daaruit is klager op 29 mei 2009 definitief overgeplaatst naar de j.j.i. Rentray, locatie Lelystad. Op 23 juli 2009 is klager aldaar, conform zijn verzoek, geplaatst op de behandelafdeling.

3. De standpunten
Klager noch zijn raadsman heeft het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris toegelicht. De beroepscommissie heeft de raadsman van klager schriftelijk bericht dat hij in de gelegenheid wordt gesteld binnen zeven dagen na ontvangst van het
proces verbaal zijn pleitnota dan wel aanvullende gronden van het beroep in deze zaak aan het secretariaat toe te zenden. De raadsman heeft op 21 oktober 2009 schriftelijk aangegeven dat hij, na overleg met klager, geen nadere gronden aanvoert.

De selectiefunctionaris heeft gepersisteerd bij hetgeen in de bestreden beslissing is aangevoerd en daaraan toegevoegd dat klager, conform zijn verzoek, op de wachtlijst van de stichting Rentray, locatie Lelystad is opgenomen en daar op 23 juli 2009 is
geplaatst.

4. De beoordeling
De beroepscommissie acht zich op basis van de stukken voldoende voorgelicht en ziet geen aanleiding de zaak aan te houden.
Uit de stukken komt naar voren dat klager in de avond van 12 mei 2009 betrokken was bij een ernstig incident. Er was een aantal jongens op het dak geklommen en zij hebben medewerkers van de Sprengen, ambulancepersoneel en politie bekogeld met stenen.
Op
de leefgroep is er veel vernield door andere jongeren. Klager was een van de betrokkenen. De directie van De Sprengen heeft aangegeven dat klager en anderen die bij het incident betrokken waren op dat moment niet op hun plek waren bij De Sprengen.
Terugplaatsing zou tot verdere onrust leiden en niet viel in te schatten of bij terugplaatsing de veiligheid voldoende gegarandeerd kon worden. Derhalve is klager in het kader van een correctieplaatsing overgeplaatst naar de j.j.i. Rentray. Omdat later
bleek dat terugkeer na ommekomst van de correctieplaatsing niet aan de orde was, is klager per 29 mei 2009 definitief overgeplaatst naar een normaal beveiligde opvangafdeling in afwachting van een herselectie. Klager heeft het, gelet hierop, aan
zichzelf te wijten dat hij uit De Sprengen is weggeplaatst. Overigens verblijft klager sinds 23 juli 2009, conform zijn verzoek, op de behandelafdeling van j.j.i. Rentray.
Gelet op het voorgaande kan de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk worden genoemd.

Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. B.J. de Jong, voorzitter, mr. H.M.S. Cremers en drs. B. van Dekken, leden, bijgestaan door mr. I. Lispet, secretaris, op 4 november 2009

secretaris voorzitter

Naar boven