Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1807/GA, 9 november 2009, beroep
Uitspraakdatum:09-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1807/GA

betreft: [klager] datum: 9 november 2009

De beroepscommissie als bedoeld in art. 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de Penitentiaire Inrichtingen (P.I.) Amsterdam,

gericht tegen een uitspraak van 18 juni 2009 van de beklagcommissie bij de P.I. voormeld, gegeven op een klacht van[...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 26 augustus 2009, gehouden in de p.i. Rijnmond, te Rotterdam, zijn de heer [...], unit-directeur en [...], BAD-meester, beiden verbonden aan de P.I. Amsterdam gehoord.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt. Klager heeft verzocht om aanhouding van de zaak.
Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt, welk op 29 september 2009 aan klager is gezonden. Het verslag is retour gekomen, omdat klager niet bekend is op het door hem opgegeven adres. Er is geen ander adres van klager bekend.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het op onjuiste wijze onklaar maken van de opnamemogelijkheid van klagers radio/cd-speler waardoor de cd-functie nu niet meer werkt.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De unit-directeur heeft – zakelijk weergegeven – het volgende aangevoerd.
Het betrof een nieuwe cd-speler. De laser scheen niet te werken. Klager heeft dit pas na enkele dagen gemeld aan het BAD. Hij heeft de cd-speler naar het BAD gebracht, alwaar, als extra service, de externe technicus er naar gekeken heeft. Deze stelde
vast dat de laser inderdaad kapot was en heeft aangeraden dit, nu de garantietermijn nog liep, te reclameren bij het bedrijf waar het apparaat was aangeschaft. Dit heeft klager niet gedaan.
Desgevraagd heeft de unit-directeur nog aangegeven niet verantwoordelijk te zijn voor het bedrijf dat de controles uitvoert. Het risico ligt niet bij de directeur. De gedetineerde geeft opdracht aan de externe technicus.

De BAD-meester heeft – zakelijk weergegeven – het volgende aangevoerd.
Als een gedetineerde een apparaat wil invoeren, is de procedure als volgt.
Het apparaat wordt in de doos naar binnen gebracht en niet open gemaakt. Deze gaat in zijn geheel over de lopende band en gaat door het poortje met X-stralen. Er wordt een formulier bijgevoegd en vervolgens wordt de doos op tafel gelegd in afwachting
van de externe technicus die het apparaat gaat verzegelen.
De externe technicus opent de doos, controleert of het apparaat nieuw is, controleert de uitgangen en of er geen contrabande in zit. Een eventuele opnamemogelijkheid wordt onklaar gemaakt. Hiertoe wordt enkel een draadje losgemaakt. Vervolgens wordt
alles weer gesloten en gaat het apparaat terug in de doos. De gedetineerde kan het apparaat komen ophalen.
BAD-meesters hebben geen kennis om apparatuur te controleren. De garantie vervalt niet, nu het apparaat door een externe technicus is opengemaakt.
De BAD-meester geeft ten slotte aan navraag te hebben gedaan bij collega’s. Dezen, noch hij zelf, steken ooit een stekker van een aangeboden apparaat in het stopcontact ter controle van wat dan ook.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht. Het opgemaakte proces verbaal is aan het laatst bekende adres van klager gestuurd waarbij klager in de gelegenheid is gesteld binnen 10 dagen na
ontvangst van het proces verbaal van het verhandelde ter zitting zijn eventuele reactie op de inhoud ervan schriftelijk kenbaar te maken. Klager heeft hierop niet kunnen reageren, omdat klager niet op het opgegeven adres bekend was.

3. De beoordeling
De beroepscommissie ziet geen aanleiding de behandeling van de zaak aan te houden.
Gelet op hetgeen door de unit-directeur en de BAD-meester ter zitting zeer gedetailleerd is toegelicht, komt de beroepscommissie tot de conclusie dat voldoende zorg en aandacht is besteed aan de radio/cd-speler ten tijde van de invoer en de
verzegeling.
Daarbij komt dat door de externe technicus, nadat hem gevraagd was het apparaat na te kijken, een defect aan de laser is geconstateerd. Niet is aannemelijk geworden dat dit defect door toedoen van het personeel van de p.i of van de externe technicus
is
ontstaan.
Het beroep zal mitsdien gegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van de directeur gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. dr. H.K. Fernandes Mendes en mr. H. Heijs, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 9 november 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven