Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1307/TA, 09/1349/TA, 28 oktober 2009, beroep
Uitspraakdatum:28-10-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1307/TA en 09/1349/TA

betreft: [klager] datum: 28 oktober 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.W.H.M. Wolters, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen twee uitspraken van 7 mei 2009 van de beklagcommissie bij de tbs-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 1 september 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. D.W.H.M. Wolters, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], juridisch
medewerker, en drs. [...], hoofd behandeling.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. de verlenging van een ordemaatregel van afzondering in de eigen verblijfsruimte van 7 januari 2009 tot 4 februari 2009 zonder machtiging van de Minister;
b. het niet horen van klager voordat a. was opgelegd;
c. het schenden van de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit;
d. het niet ontvangen van de uitslagen van urinecontroles;
e. de vermeende beperking van het voeren van telefoongesprekken gedurende a. en
f. het verwijderen van een aantal eigendommen uit klagers verblijfsruimte rond 10 december 2008.

De beklagcommissie heeft het beklag vermeld onder a. formeel gegrond verklaard maar geen tegemoetkoming toegekend, het beklag vermeld onder b., c., d., en f. ongegrond verklaard en klager in het beklag vermeld onder e. niet-ontvankelijk verklaard op de
gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens klager is in beroep gepersisteerd bij het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt en is daaraan het volgende toegevoegd.
Er worden verschillende gronden aangevoerd voor de afzondering: dreiging en dealen. De beslissing van de beklagcommissie om het beklag formeel gegrond te verklaren is juist, maar er had een tegemoetkoming moeten worden toegekend. Verwezen wordt naar
08/3381/TA d.d. 6 april 2009.
Volstaan had kunnen worden met oplegging van afdelingsarrest. In de labuitslagen was een dalende tendens waar te nemen.
Klager begrijpt niet waarom de uitslagen toentertijd niet zijn verstrekt. Vraagtekens worden gezet bij de uitslagen van het urineonderzoek.
Klager mocht in die tijd tien minuten per week met zijn raadsman en tien minuten per week met zijn ouders bellen, maar in drie maanden tijd heeft hij maar eenmaal tijdens oud en nieuw met zijn ouders mogen bellen. Hij heeft meerdere keren gevraagd of
hij met zijn ouders mocht bellen, maar dit werd niet toegestaan.
Nadat klager al een half uur in zijn verblijfsruimte zat, werd er als reden voor het strippen van zijn verblijfsruimte opgegeven dat gevreesd werd dat hij met zijn spullen zou gaan gooien. Daarna werd aangegeven dat zijn spullen op drugs werden
onderzocht. Het meenemen van klagers eigendommen was niet noodzakelijk. Pas na een week heeft hij het vogelvoer en vogelzand teruggekregen. Zijn verblijfsruimte had direct gecontroleerd kunnen worden met een drugshond. De teruggave van de eigendommen
heeft te lang geduurd.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep volhard bij het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt en is het volgende toegevoegd.
De ordemaatregel van afzondering is verlengd in verband met een positieve urinecontrole.
Uit veiligheidsoverwegingen zijn klagers eigendommen uit zijn verblijfsruimte gehaald. Later zijn klagers eigendommen door een drugshond onderzocht op de aanwezigheid van drugs, maar is er niets gevonden.
Klager is geen beperking opgelegd ten aanzien van telefoneren.
De uitslagen van de urinecontroles zijn klager meegedeeld.
Klager had aan het personeel kunnen vragen om hem vogelvoer te verstrekken en heeft het vogelvoer na twee dagen terug ontvangen.

3. De beoordeling
Met betrekking tot onderdeel a. overweegt de beroepscommissie dat zij voor wat betreft het niet toekennen van een tegemoetkoming in verband met de formele gegrondverklaring van dit onderdeel van het beklag het beroep gegrond zal verklaren en klager
alsnog een tegemoetkoming van € 70,= zal toekennen.

Met betrekking tot onderdeel e. overweegt de beroepscommissie dat het beklag een vermeende schending van artikel 38 Bvt betreft. Een dergelijk beklag is op grond van het bepaalde in artikel 56, eerste lid aanhef en onder c, Bvt beklagwaardig en de
beroepscommissie zal derhalve op dit punt de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog ontvangen in het beklag.

Namens het hoofd van de inrichting is ontkend dat klager beperkingen zijn opgelegd ten aanzien van het telefoneren. Nu in de stukken en het verhandelde ter zitting geen onderbouwing kan worden gevonden voor het door klager gestelde zal de
beroepscommissie dit onderdeel van het beklag alsnog ongegrond verklaren.

Ten aanzien van de onderdelen b., c., d. en f. is de beroepscommissie van oordeel dat hetgeen in beroep is aangevoerd niet tot een andere beslissing kan leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve in zoverre ongegrond worden
verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep ten aanzien van onderdeel a. gegrond en kent klager alsnog een tegemoetkoming toe van € 70,=.
Ten aanzien van onderdeel e. ontvangt zij klager alsnog in het beklag, maar verklaart. zij het beklag alsnog ongegrond.
Ten aanzien van de onderdelen b., c., d. en f. verklaart. de beroepscommissie het beroep ongegrond en bevestigt zij de uitspraken van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. dr. E.J. Hofstee, voorzitter, drs. J.R. van Veldhuizen en mr. R. Weenink, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 28 oktober 2009

secretaris voorzitter

Naar boven