Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1612/TA, 28 oktober 2009, beroep
Uitspraakdatum:28-10-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1612/TA

betreft: [klager] datum: 28 oktober 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 24 april 2009 van de beklagcommissie bij het forensisch psychiatrisch centrum De Rooyse Wissel te Grave, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 1 september 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. L.E. Calis, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting
[...], juridisch medewerker, en [...], hoofd behandeling.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in dat een overboeking van € 500,= van klagers rekening-courant naar zijn rekening bij de ABN-Amro meer dan vier weken heeft geduurd.

De beklagcommissie heeft het beklag formeel gegrond verklaard, maar geen tegemoetkoming toegekend en het beklag materieel ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De inrichting heeft erkend dat de overboeking te lang heeft geduurd zonder enige uitleg.
In de huisregels staat onder 2.13 vermeld dat de transacties dagelijks worden behandeld.
Een eerdere soortgelijke klacht is gegrond verklaard met vaststelling van een tegemoetkoming. Deze keer heeft het nog langer geduurd, namelijk een maand. Verwacht wordt dat de inrichting alert zou zijn na de eerdere gegrondverklaring.
Klager is wel geschaad, ook al gaat het om een overboeking naar een eigen rekening. De spaarrekening kent een betere rentevergoeding.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het overboekingsformulier is op 15 december 2008 ontvangen en de transactie is op 17 december 2008 uitgevoerd. Klager heeft het
formulier kennelijk op 20 november 2008 ingeleverd. Een onderzoek naar de verklaring voor de termijn tussen het inleveren van het formulier en de ontvangst door de financiële administratie is zonder resultaat gebleven.

3. De beoordeling
Voor wat betreft het niet toekennen van een tegemoetkoming ten aanzien van de formele gegrondverklaring van het beklag zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en aan klager alsnog een
tegemoetkoming van € 5,= toekennen.
Voor het overige is de beroepscommissie van oordeel dat hetgeen in beroep is aangevoerd niet tot een andere beslissing kan leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve in zoverre ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep gegrond voor wat betreft het niet toekennen van een tegemoetkoming ten aanzien van de formele gegrondverklaring van het beklag en bepaalt de aan klager toekomende tegemoetkoming op € 5,=.
Voor het overige verklaart. de beroepscommissie het beroep ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. dr. E.J. Hofstee, voorzitter, drs. J.R. van Veldhuizen en mr. R. Weenink, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 28 oktober 2009

secretaris voorzitter

Naar boven