Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1670/TA, 28 oktober 2009, beroep
Uitspraakdatum:28-10-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Post  v

Uitspraak

nummer: 09/1670/TA

betreft: [klager] datum: 28 oktober 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 24 april 2009 van de beklagcommissie bij het forensisch psychiatrisch centrum De Rooyse Wissel te Grave, verder te noemen de inrichting of de Rooyse Wissel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 1 september 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. L.E. Calis, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting
[...], juridisch medewerker, en [...], hoofd behandeling.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in, voor zover in beroep van belang:
a. het onderzoek in klagers persoonlijke verblijfsruimte;
b. klagers geprivilegieerde post is tijdens a. gelezen;
c. de beschadiging van klagers eigendom tijdens a. en
d. het niet uitbetalen van zak- en kleedgeld tijdens klagers afzondering.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het beroep ingesteld ten aanzien van de afzondering in een afzonderingsruimte wordt ingetrokken.
Het lezen van klagers advocatenpost is een grove inbreuk. Het recht op vrij verkeer tussen cliënt en advocaat valt zo in duigen. De positie van een tbs-patiënt is heel kwetsbaar, laat staan als hij niet eens vrij met zijn advocaat kan communiceren. De
vraag of al dan niet klagers advocatenpost is gelezen doet er niet meer toe doordat de beklagcommissie zelf stelt dat het niet onredelijk is om de post door te lezen. De beklagcommissie gaat zelf al voorbij aan deze vraag en keurt goed dat een recht,
dat is vastgelegd in diverse wetten en Europese verdragen, wordt geschonden.
Niet geloofd wordt dat klagers post alleen is doorgebladerd en niet gelezen. Je leest altijd tijdens het doorbladeren.
De inrichting heeft op zitting van de beklagcommissie gemeld dat zij in veel gevallen schade van patiënten na bijvoorbeeld een kamerinspectie heeft vergoed; ook al stond niet vast dat de inrichting schuld had. Er is sprake van een hetze tegen klager.
Bij hem wordt de schade niet vergoed. Hij heeft de schade binnen een half uur gemeld. Het kan niet anders dan dat de schade is ontstaan tijdens het onderzoek in klagers verblijfsruimte.
Door klager geen zak- en kleedgeld te geven wordt hij dubbel gestraft.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er was geen sprake van een hetze tegen klager.
Klagers post is niet gelezen. Een stapel post is doorgekeken om te zien of de wettelijke aantekeningen er tussen zaten.
Het onderzoek in klagers verblijfsruimte is zorgvuldig uitgevoerd. Als er schade zou zijn veroorzaakt dan zou die betaald zijn. Klager heeft de schade pas later aangegeven.

3. De beoordeling
Met betrekking tot onderdeel b.:
Door klager en zijn raadsvrouw is gesteld dat klagers advocatenpost tijdens het doorbladeren van een stapel post is gelezen. Door het hoofd van de inrichting is dit betwist en gesteld dat een stapel post alleen is doorgebladerd om te zien of klagers
wettelijke aantekeningen zich in die stapel bevonden.
De beroepscommissie stelt vast dat klagers lezing van de feiten en die van het hoofd van de inrichting niet met elkaar overeenkomen. Nu uit het onderzoek ter zitting en/of de stukken niet aannemelijk is geworden dat buiten de grenzen van artikel 35,
tweede lid, Bvt en/of andere vigerende regelgeving de stapel post is doorgekeken om te zien of klagers wettelijke aantekeningen zich tussen deze stapel bevonden, zal de beroepscommissie het beroep in zoverre ongegrond verklaren en de uitspraak van de
beklagcommissie bevestigen.

Met betrekking tot onderdeel c:
Uit de stukken en de behandeling ter zitting volgt dat klager binnen een half uur na een onderzoek in zijn verblijfsruimte heeft aangegeven dat er schade aan een kastje was ontstaan en dat hij deze schade heeft getoond. Gelet op dit tijdige
melden van de schade en het feit dat de inrichting niet expliciet de verantwoordelijkheid voor de schade heeft betwist, zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie op dit punt vernietigen en het beklag
alsnog gegrond verklaren. Zij kent terzake aan klager een tegemoetkoming toe van € 25,=.

Met betrekking tot onderdeel a. en d. kan hetgeen in beroep is aangevoerd naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve in zoverre ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep ten aanzien van onderdeel c. gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart. dit onderdeel van het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt de aan klager toekomende tegemoetkoming op € 25,=.
Ten aanzien van de onderdelen a., b. en d. verklaart. zij het beroep ongegrond en bevestigt zij de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. dr. E.J. Hofstee, voorzitter, drs. J.R. van Veldhuizen en mr. R. Weenink, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 28 oktober 2009

secretaris voorzitter

Naar boven