Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1671/TA, 28 oktober 2009, beroep
Uitspraakdatum:28-10-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1671/TA

betreft: [klager] datum: 28 oktober 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 24 april 2009 van de beklagcommissie bij het forensisch psychiatrisch centrum De Rooyse Wissel te Grave, verder te noemen de inrichting of de Rooyse Wissel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 1 september 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. L.E. Calis, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], juridisch
medewerker, en [...], hoofd behandeling.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in dat klager geen compensatie is geboden voor de periode van 13 januari 2009 tot 19 januari 2009, waarin hij ’s nachts in een nachtcel binnen PI Oosterhoek is geplaatst.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De ongegrondverklaring van klagers beklag valt niet te rijmen met de compensatie die aan medeverpleegden is toegekend. Medeverpleegden hebben
een avondmaaltijd aangeboden gekregen die klager heeft gemist, omdat hij inmiddels was overgeplaatst naar een andere inrichting. Dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel.
Zelfs niet gemotiveerde tbs-gestelden, die weigeren om aan de blokken deel te nemen, hebben zak- en kleedgeld ontvangen voor gemiste blokken.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Omdat de deuren van de afdeling Thebe niet voldeden aan veiligheidscriteria is vanuit DJI opdracht gegeven om de verpleegden ’s nachts over te brengen naar een afdeling van PI Oosterhoek. Dit is meegedeeld aan de verpleegden. De betreffende afdeling
van
PI Oosterhoek is door de Minister als afdeling van de Rooyse Wissel aangewezen. Overdag verbleven de verpleegden op hun eigen afdeling. Aan de verpleegden van de afdelingen Thebe 1 en 2 is ter compensatie een maaltijd aangeboden. Verpleegden, die
gewoonlijk geen blokken volgen, is toch zak- en kleedgeld geboden, omdat in dit geval het niet volgen van de blokken voortkwam uit de situatie.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat klager geen compensatie is geboden voor de periode van 13 januari 2009 tot 19 januari 2009, waarin hij ’s nachts in een nachtcel binnen PI Oosterhoek is geplaatst, terwijl medeverpleegden hiervoor wel compensatie
hebben
ontvangen in de vorm van een maaltijd.
Door het hoofd van de inrichting is erkend dat aan medeverpleegden compensatie is aangeboden en is geen verweer gevoerd dat aan klager een dergelijke compensatie niet zou toekomen. De beroepscommissie zal derhalve klagers beroep gegrond verklaren, de
beslissing van de beklagcommissie vernietigen, het beklag alsnog gegrond verklaren en aan klager een tegemoetkoming toekennen van € 10,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt de aan klager toekomende tegemoetkoming op € 10,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. dr. E.J. Hofstee, voorzitter, drs. J.R. van Veldhuizen en mr. R. Weenink, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 28 oktober 2009

secretaris voorzitter

Naar boven