Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1647/GM, 28 oktober 2009, beroep
Uitspraakdatum:28-10-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1647/GM

betreft: [klager] datum: 28 oktober 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 15 juni 2009 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Het beroep is behandeld ter zitting van de beroepscommissie van 17 september 2009, gehouden in de p.i. Vught.

De inrichtingsarts van de p.i. Vught heeft schriftelijk meegedeeld verhinderd te zijn om ter zitting te verschijnen.

Klager, die in vrijheid is gesteld, is op zijn huisadres opgeroepen maar niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur is gedateerd 30 april 2009 en betreft de weigering van de inrichtingsarts c.q. medische dienst om klager een zogenaamd medisch matras te verstrekken in verband met zijn
rugklachten.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft zijn klacht als volgt toegelicht.
Klager had in de locatie Zuyderbos een zogenaamd medisch matras in verband met zijn rugklachten. Nadat hij was overgeplaatst naar p.i. Vught heeft hij een verzoekbriefje ingevuld voor een medisch matras, omdat hij rugklachten en een tinteling in het
linkerbeen had door het (te harde) matras. Klager is door inrichtingsarts en medische dienst geantwoord dat een medisch matras niet bestaat en het advies is gegeven om twee gestapelde matrassen te gebruiken.

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen.
Er bestaat geen medisch matras. Een aantal jaren geleden zijn de matrassen in de p.i. vervangen door hoogwaardige ‘rugverantwoorde’ matrassen. Sindsdien is er geen melding meer geweest van matrasklachten. Zo nodig kan een dubbele matras gebruikt
worden.
Klager vertoont geen rug gerelateerde bewegingsbeperking.
3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat uit de stukken en het behandelde ter zitting niet is gebleken dat bij klager sprake zou zijn van zodanige rugklachten dat daarvoor een speciaal medisch matras, dat overigens ook niet als zodanig bestaat, geïndiceerd
zou
zijn.
De beroepscommissie is derhalve van oordeel dat niet is gebleken dat door of namens de inrichtingsarts onzorgvuldig is gehandeld en dat dit handelen strijd op zou opleveren met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal ongegrond worden
verklaard

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. I.E. de Vries, voorzitter, drs. J.G.J. de Boer en drs. L.E.M. Kleipool, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 28 oktober 2009

secretaris voorzitter

Naar boven