Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1382/GM, 28 oktober 2009, beroep
Uitspraakdatum:28-10-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1382/GM

betreft: [klager] datum: 28 oktober 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de gevangenis Hoogvliet,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 27 april 2009 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Het beroep is behandeld ter zitting van de beroepscommissie van 17 september 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught.

Klager, die afstand heeft gedaan van het recht om ter zitting te verschijnen, en de inrichtingsarts van de gevangenis Hoogvliet zijn niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur, betreft a. de schending van de medische geheimhoudingsplicht en b. het niet tijdig starten van een Interferonkuur en c. de afbouw van benzodiazepinen.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft zijn klachten als volgt toegelicht.
a) De medische dienst heeft haar beroepsgeheim geschonden door aan de trajectbegeleidster klagers medische gegevens door te geven.
b) Zijn Interferon-kuur is nog niet begonnen. De verpleegkundige heeft aangegeven dat klager moest wachten op bericht van het ziekenhuis.
c) Niet is bekeken wat de verslavingsarts eerder aan benzodiazepinen heeft voorgeschreven.

Het hoofd van de medische dienst heeft het volgende standpunt ingenomen.
Door de medische dienst wordt nooit gedetailleerde medische informatie aan derden gegeven. Inhoudelijke informatie wordt alleen met toestemming van klager gegeven. Klagers behandeling is overgenomen door de internist van het Erasmus medisch centrum.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat met betrekking tot onderdeel a. klager het beroep niet met redenen heeft onderbouwd en dat derhalve het beroep niet voldoet aan de eisen van artikel 30, tweede lid, Pm. Zij zal klager op dit punt niet-ontvankelijk in
het beroep verklaren.
Met betrekking tot onderdeel b. overweegt de beroepscommissie dat de verstrekking van Interferon altijd door een specialist na onderzoek in het ziekenhuis plaatsvindt en dat ten aanzien van het niet tijdig starten van de Interferon-kuur geen verwijt
kan
worden gemaakt aan inrichtingsarts en/of medische dienst. Nu niet is gebleken dat door of namens de inrichtingsarts onzorgvuldig is gehandeld en dat dit handelen strijd op zou opleveren met de in artikel 28 Pm neergelegde norm, zal het beroep op dit
punt ongegrond worden verklaard.

Met betrekking tot onderdeel c. stelt de beroepscommissie vast dat gelet op klagers medische gegevens en het bepaalde in de Handreiking benzodiazepinen aannemelijk is geworden dat de afbouw van klagers medicatie sneller heeft plaatsgevonden dan staat
vermeld in de hiervoor genoemde Handreiking. De beroepscommissie is van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts in zoverre moet worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal daarom gegrond worden
verklaard. De beroepscommissie acht termen aanwezig om aan klager, ter zake van het door hem ondervonden ongemak, een financiële tegemoetkoming van € 25,= toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager met betrekking tot onderdeel a. niet-ontvankelijk in het beroep, verklaart onderdeel b. van het beroep ongegrond en onderdeel c. van het beroep gegrond. Zij bepaalt de aan klager ten laste van de gevangenis
Hoogvliet
toekomende tegemoetkoming op € 25,=..

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. I.E. de Vries, voorzitter, drs. J.G.J. de Boer en drs. L.E.M. Kleipool, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 28 oktober 2009

secretaris voorzitter

Naar boven