Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1760/GA, 15 oktober 2009, beroep
Uitspraakdatum:15-10-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1760/GA

betreft: [klager] datum: 15 oktober 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 15 juni 2009 van de beklagcommissie bij het Huis van bewaring (h.v.b.) De Geerhorst

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 18 september 2009, gehouden in de Penitentiaire Inrichtingen Vught, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur bij voormeld h.v.b.
De raadsman van klager, mr. L.E.M. Hendriks, is zonder bericht van verhindering niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag – voor zover in beroep aan de orde – betreft:
a. de weigering een arts op te roepen op 26 april 2009;
b. het verstrekken van uitsluitend halalvoedsel.

De beklagcommissie heeft het beklag wat betreft onderdeel a van het beklag ongegrond verklaard en wat betreft onderdeel b van het beklag gegrond op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft op zondagavond 26 april 2009 gevraagd of het luikje van zijn cel open mocht. De temperatuur op klagers cel was gestegen tot boven de 30° C. Klager kreeg geen lucht meer. Zijn verzoek werd echter geweigerd. Klager heeft vervolgens om een
arts gevraagd. Een p.i.w.-er vertelde klager dat de directeur was gebeld en dat klager alleen in een observatiecel de arts kan spreken. Later is echter duidelijk geworden dat de directeur niet is gebeld. Aan klager is overigens geen headset verstrekt.
De klacht over de verstrekking van halalvoedsel is weliswaar gegrond verklaard, maar klager meent dat de gedetineerde zijn eten moet kunnen kiezen. Dat zou een behoorlijke besparing opleveren. Het gaat klager niet om een tegemoetkoming.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. In verband met de brandveiligheid is het niet toegestaan de luikjes van de cel open te houden. De gedetineerde kan een raam opendoen. Het bezoek
van
een arts geschiedt om logistieke redenen in een observatiecel. Er is geen melding bekend dat klager om een arts gevraagd heeft. Er staat niets hieromtrent in het ‘bijzonderhedenboek’. Indien een gedetineerde om een arts verzoekt, wordt hem een headset
verstrekt, zodat hij direct met een arts kan spreken. Daarna neemt het personeel het gesprek over om te vernemen welke afspraken zijn gemaakt. Als het is gelopen zoals klager stelt dan klopt er iets niet.

3. De beoordeling
a.
Klager klaagt over het feit dat aan zijn verzoek van zondagavond 26 april 2009 om een arts te raadplegen geen gevolg is gegeven. Uit de stukken en de ter zitting van de beroepscommissie gegeven toelichting is het volgende komen vast te staan dan wel
onvoldoende weersproken:
- Verzoeken om raadpleging van een arts worden voorgelegd aan de dienstdoende piketdirecteur. Een eventueel bezoek van de arts vindt plaats in de observatiecel.
- Een p.i.w.-er heeft klager meegedeeld dat hij contact zou opnemen met de directeur. Even later keerde de p.i.w.-er terug met de mededeling dat klager de arts alleen in een observatiecel kon spreken. Klager wilde de arts niet in de observatiecel
spreken.
- Bij de dienstdoende piketdirecteur is geen melding binnengekomen van het verzoek van klager.

Het voorgaande in onderling verband en samenhang beziende acht de beroepscommissie, mede omdat de directeur de weergave van de feiten door klager onvoldoende heeft kunnen weerspreken, het aannemelijk dat klager heeft verzocht om een arts. Er is immers
sprake van een begin van een uitvoering van het verzoek. Doch dit verzoek is naar moet worden aangenomen niet volgens de gebruikelijke procedure afgehandeld. De piketdirecteur is niet geïnformeerd. Het beroep is derhalve gegrond. De uitspraak van de
beklagcommissie dient in zoverre te worden vernietigd en het beklag dient alsnog gegrond te worden verklaard. De beroepscommissie ziet in de gegrondverklaring van het beroep voldoende genoegdoening voor klager en kent klager geen tegemoetkoming toe.

b.
De beroepscommissie is van oordeel dat de beklagcommissie op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond wat betreft onderdeel a van het beklag, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
De beroepscommissie verklaart het beroep wat betreft onderdeel b ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie in zoverre.
Zij bepaalt dat klager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. J.P. Balkema, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 15 oktober 2009

De voorzitter is buiten staat deze uitspraak mede te ondertekenen.

secretaris

Naar boven