Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2467/GV, 15 oktober 2009, beroep
Uitspraakdatum:15-10-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2467/GV

betreft: [klager] datum: 15 oktober 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. F.H. Kappelhof, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 augustus 2009 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is verschillende keren met justitie in aanraking geweest en heeft aangegeven daar heel graag verandering in te willen aanbrengen. Klager heeft zich aangemeld voor TR en deelgenomen aan de
COVA-training. Klager doet goed zijn best in de inrichting. Hij werkt in de bibliotheek. Er wordt vertrouwen in hem gesteld, dat hij niet beschaamt. Klager wil meewerken aan een klinische opname, maar wil liefst in zijn eigen regio geplaatst worden en
niet in de Piet Roordakliniek. Justitie hanteert ook als uitgangspunt regionalisatie. Klager wil graag geplaatst worden in Hooghullen in Eelde. Hij hecht er waarde aan als zijn ouders en overige familie hem kunnen bezoeken. Daarom heeft klager
afgetekend voor TR en is hij op eigen verzoek verder gegaan met de COVA-training. Klager is van goede wil. Een algemeen verlof is op zijn plaats. Opmerkelijk is dat eerst positief is beslist op het verzoek en later negatief, enkel vanwege het feit dat
klager gestopt was met de TR.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager was TR deelnemer en scoorde hoog op recidiverisico. Het NIFP heeft een indicatiebesluit afgegeven voor klinische opname van klager in een forensische verslavingskliniek.
De FVK Piet Roorda in Apeldoorn is de kliniek voor de regio Noord en Oost Nederland. Klager wilde wel meewerken aan een behandeling, maar wenste dichter bij huis in Hooghullen (een verslavingskliniek van een andere orde) geplaatst worden, zodat hij wel
bezoek kon ontvangen. Op grond van het hoge recidiverisico en de weigering in de FVK Piet Roorda te worden behandeld, blijft het recidiverisico hoog. De Staatssecretaris heeft geen vertrouwen in een goed verloop van het verlof. De inrichting heeft
abusievelijk in eerste instantie positief geadviseerd op de verlofaanvraag, waarop een positieve beslissing op het verzoek is gevolgd. De inrichting heeft daarna haar positieve advies herzien en negatief geadviseerd. De inrichting acht het gelet op de
weigering van klager te worden behandeld in FVK Piet Roorda te vroeg voor vrijheden voor klager. Gedragsmatig is er op klager niets aan te merken.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie Bankenbosch heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van drie jaar met aftrek, wegens diefstal met geweld of bedreiging met geweld en afpersing. Aansluitend dient hij drie maanden gevangenisstraf en zes maanden tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf
te ondergaan, alsmede 16 dagen subsidiaire hechtenis op grond van de wet Terwee en 9 dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. De einddatum van zijn detentie is op of omstreeks 29 juli 2010.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

Uit de stukken komt naar voren dat klager verdere deelname aan TR weigert, omdat hij niet geplaatst wil worden in FVK Piet Roorda. Klagers voorkeur gaat uit naar een andere kliniek. De beroepscommissie stelt voorop dat de wet aan de gedetineerde niet
de
verplichting oplegt om deel te nemen aan TR. De enkele weigering om mee te werken kan daarom geen grond vormen de aanvraag voor algemeen verlof af te wijzen. De Staatssecretaris heeft de aanvraag afgewezen vanwege het hoge recidiverisico. Dit alleen
vormt eveneens onvoldoende grond voor afwijzing van het verlof, nog daargelaten dat door de Staatssecretaris geen stukken zijn overgelegd waaruit het hoge recidiverisico blijkt. Hier komt bij dat klagers huidig gedrag in detentie als goed wordt
beschreven. Tegen deze achtergrond is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk of onbillijk moet worden aangemerkt. Het beroep is derhalve gegrond. De
Staatssecretaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak en binnen een termijn van twee weken na deze uitspraak. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming
aan
klager.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak.
Zij bepaalt dat klager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 15 oktober 2009

secretaris voorzitter

Naar boven